• História školy

    •  

      

      

     bola v obci založená Štátna ľudová škola s 31 žiakmi. Učilo sa v

     prenajatých priestoroch.

      

      

      

     bola odovzdaná stavba školy a školský rok 1941/1942 bol ukončený 27.júna 1942 s 34 žiakmi.

      

      

      

     začali občania obce svojpomocne kopať základy terajšej budovy ZŠ. 

      

      

     bola odovzdaná budova školy do užívania. V jej prvom roku bolo v I.-IX. ročníku 16 tried s počtom 176 žiakov.

      

      

      

     započalo sa s výstavbou prístavby školy – telocvične a odborných učební. 

      

      

      

     bola stavba slávnostne odovzdaná do užívania.

      

      

      

     škola získala C E R T I F I K Á T a stala sa členom NÁRODNEJ SIETE ŠKOL PODPORUJÚCICH ZDRAVIE.

      

      

      

     škola získala právnu subjektivitu.

      

      

      

     sa OBEC stala zriaďovateľom školy.

      

      

      

     bola v škole slávnostne otvorená počítačová učebňa, ktorú sme získali v decembri 2002 cez projekt INFOVEK.
      
      

      

       do našej počítačovej učebne pribudlo 6 nových počítačov v rámci projektu "POČÍTAČE PRE ŠKOLY".

      

     Hodnotiace_spravy_2009-2014.doc

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje