• Predmetová komisia

    • Školský rok 2018/2019

     Vyhodnotenie práce PK II. stupňa, 1. polrok

      

     Školský rok: 2018/2019

     Vypracovala: Andrea Zummerová

      

     Členovia:

     PaedDr. Daniela Tribulová, zást. II. stupňa

     Mgr. Vladimír Buc

     Ing. Eva Demková

     Mgr. Monika Harnišová

     Mgr. David Ihnačák

     Mgr. Gabriela Karpišová

     Ing. Oľga Kontrošová

     Mgr. Vladimíra Lapšanská

     Mgr. Mária Mačáková

     Mgr. Janka Mudráková

     Mgr. Marián Pešta

     Mgr. Andrea Zummerová

     Mgr. Simona Hanzes

      

     Hlavné úlohy plánu PK vychádzali z  POP MŠ SR  na školský rok 2018/2019.  Rozpracované boli na miestne podmienky školy.

     Vyučovacie predmety sa v školskom roku 2018/2019 vyučovali podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré vyučujúci vypracovali podľa záväzných učebných osnov. Tematické výchovno-vzdelávacie plány pre 5. – 9.  ročník boli vypracované podľa obsahového a výkonového štandardu spôsobilosti daného Štátnym vzdelávacím programom pre II. stupeň ZŠ.

     Vyučujúci venovali zvýšenú pozornosť naplneniu cieľov reformy školstva –najmä rozvíjaniu schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách. Pre naplnenie cieľov sa snažili doplniť zaužívané vysvetľujúce metódy vyučovania metódami aktívneho učenia sa a kooperatívneho učenia. Prioritou bolo skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a rozvoj kvality čitateľskej gramotnosti. Žiaci mali priestor na samostatnosť a tvorivosť.

     Vyučujúci venovali pozornosť začleneným  žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vypracovali pre týchto žiakov individuálne plány, podľa ktorých boli po celý školský rok vzdelávaní. Pri hodnotení ich vedomostí a zručností a na podporu aktivity využívali  pozitívne hodnotenie. Žiaci čiastočne alebo úplne zvládli redukované učivo.

     Zasadnutia PK boli zamerané na riešenie problémov, ktoré sa počas školského roka vyskytli vo výchovno-vzdelávacom procese, v hodnotení a klasifikácii žiakov, riešili odborno- -metodické problémy.

     Na zasadnutiach si členovia vymieňali skúsenosti a názory v súvislosti s vyučovacím procesom, diskutovali o používaní nových učebných pomôcok a vyučovacích metód, o motivovaní žiakov k lepšej a kvalitnejšej práci.

     Viedli sme žiakov k národnej hrdosti a slovenským tradíciám.

     Venovali sme náležitú pozornosť prehlbovaniu právneho vedomia žiakov, výchove k porozumeniu a znášanlivosti, priateľstvu medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.

     Priebežne sme monitorovali správanie detí a jeho zmeny. Snažili sme sa predchádzať, respektíve riešiť prvé príznaky  záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, užívania návykových látok....

      

     Úlohy a ciele PK II. stupeň v šk. roku 2018/2019:

     - príprava žiakov na Testovanie 5 - 2018 a Testovanie 9 – 2019;

     - príprava žiakov na prijímacie pohovory;

     - neustále zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov;

     - pri vyučovaní dbať na prepojenie učiva s praktickým využitím v bežnom živote;

     - zvyšovať úroveň čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov;

     - rozvíjať talent a nadanie žiakov zapájaním sa do predmetových olympiád a súťaží;

     - posilňovať disciplínu a vhodné správanie;

     - dbať na pozitívnu atmosféru v triedach a dobré medziľudské vzťahy;

     - zvyšovať národné povedomie a hrdosť žiakov;

     - rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov ako nadpredmetovú kompetenciu na všetkých predmetoch kognitívneho zamerania;

     - motivovať žiakov k učeniu ako základnému a bezpodmienečnému predpokladu na budúcu sebarealizáciu.

      

      

     Zrealizované aktivity v 1. polroku šk. roku 2018/2019

     • úlohy finančnej gramotnosti realizované na hodinách MAT v prvý týždeň mesiaca október a december;
     • rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na všetkých vyučovacích hodinách pracujúcich s textom;
     • zaradenie úloh rozvíjajúcich čitateľskú gramotnosť do tematických previerok;
     • súťaž v tvorbe účesov (november 2018);
     • KOMPARO 2018 (15.11.2018);
     • Testovanie T5–2018 (21.11.2018);
     • rovesnícke vzdelávanie EKOALARM (16.11.2018);
     •  výtvarná súťaž Veď aj ja som záchranár;
     • realizácia aktivít v rámci blokov ZŽŠ, ENV (celoročne).

      

     Pripravujeme v najbližšom období:

     • výtvarná súťaž Ženy a profesie v modernom svete (február 2019);
     • výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže (február 2019) .

      

      

     Vyhodnotenie práce PK II. stupňa

      

      

     Školský rok: 2018/2019

     Vypracovala: Andrea Zummerová

      

      

     Členovia:

     PaedDr. Daniela Tribulová, zást. II. stupňa

     Mgr. Vladimír Buc

     Ing. Eva Demková

     Mgr. Monika Harnišová

     Mgr. David Ihnačák

     Mgr. Gabriela Karpišová

     Ing. Oľga Kontrošová

     Mgr. Vladimíra Lapšanská

     Mgr. Mária Mačáková

     Mgr. Janka Mudráková

     Mgr. Marián Pešta

     Mgr. Andrea Zummerová

     Mgr. Simona Hanzes

      

     Hlavné úlohy plánu PK vychádzali z  POP MŠ SR  na školský rok 2018/2019.  Rozpracované boli na miestne podmienky školy.

     Vyučovacie predmety sa v školskom roku 2018/2019 vyučovali podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré vyučujúci vypracovali podľa záväzných učebných osnov. Tematické výchovno-vzdelávacie plány pre 5. – 9.  ročník boli vypracované podľa obsahového a výkonového štandardu spôsobilosti daného Štátnym vzdelávacím programom pre II. stupeň ZŠ.

     Vyučujúci venovali zvýšenú pozornosť naplneniu cieľov reformy školstva –najmä rozvíjaniu schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách. Pre naplnenie cieľov sa snažili doplniť zaužívané vysvetľujúce metódy vyučovania metódami aktívneho učenia sa a kooperatívneho učenia. Prioritou bolo skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a rozvoj kvality čitateľskej gramotnosti. Žiaci mali priestor na samostatnosť a tvorivosť.

     Vyučujúci venovali pozornosť začleneným  žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vypracovali pre týchto žiakov individuálne plány, podľa ktorých boli po celý školský rok vzdelávaní. Pri hodnotení ich vedomostí a zručností a na podporu aktivity využívali  pozitívne hodnotenie. Žiaci čiastočne alebo úplne zvládli redukované učivo.

     Zasadnutia PK boli zamerané na riešenie problémov, ktoré sa počas školského roka vyskytli vo výchovno-vzdelávacom procese, v hodnotení a klasifikácii žiakov, riešili odborno- -metodické problémy.

     Na zasadnutiach si členovia vymieňali skúsenosti a názory v súvislosti s vyučovacím procesom, diskutovali o používaní nových učebných pomôcok a vyučovacích metód, o motivovaní žiakov k lepšej a kvalitnejšej práci.

     Viedli sme žiakov k národnej hrdosti a slovenským tradíciám.

     Venovali sme náležitú pozornosť prehlbovaniu právneho vedomia žiakov, výchove k porozumeniu a znášanlivosti, priateľstvu medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.

     Priebežne sme monitorovali správanie detí a jeho zmeny. Snažili sme sa predchádzať, respektíve riešiť prvé príznaky  záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, užívania návykových látok....

      

     Úlohy a ciele PK II. stupeň v šk. roku 2018/2019:

     - príprava žiakov na Testovanie 5 - 2018 a Testovanie 9 – 2019;

     - príprava žiakov na prijímacie pohovory;

     - neustále zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov;

     - pri vyučovaní dbať na prepojenie učiva s praktickým využitím v bežnom živote;

     - zvyšovať úroveň čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov;

     - rozvíjať talent a nadanie žiakov zapájaním sa do predmetových olympiád a súťaží;

     - posilňovať disciplínu a vhodné správanie;

     - dbať na pozitívnu atmosféru v triedach a dobré medziľudské vzťahy;

     - zvyšovať národné povedomie a hrdosť žiakov;

     - rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov ako nadpredmetovú kompetenciu na všetkých predmetoch kognitívneho zamerania;

     - motivovať žiakov k učeniu ako základnému a bezpodmienečnému predpokladu na budúcu sebarealizáciu.

      

      

     Zrealizované aktivity v 2. polroku šk. roku 2018/2019:

     • úlohy finančnej gramotnosti realizované na hodinách MAT v prvý týždeň mesiaca február, apríl, jún;
     • rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na všetkých vyučovacích hodinách pracujúcich s textom;
     • zaradenie úloh rozvíjajúcich čitateľskú gramotnosť do tematických previerok;
     • celoslovenské testovanie T92019;
     • blokové vyučovanie – Jedzme zdravo, žime zdravo;
     • tematický deň Každý iný, všetci rovní olympiáda ľudských práv;
     • účasť vyučujúcich na medzinárodnej odbornej  konferencii pre pedagógov Učiteľ nie je Google – aplikácia získaných vedomostí do školskej praxe;
     • výstupné previerky zo SJL, MAT, ANJ, NEJ v 7. – 9. ročníku;
     • EKO súťaž (separovanie odpadu, čistota tried) víťaz 8.A;
     • školské výlety;
     • účelové cvičenie;
     • realizácia aktivít v rámci blokov ZŽŠ, ENV (celoročne);
     • výtvarné súťaže:
     • S vďakou našim mamám,
     • Deň ľudovej rozprávky,
     • Deň vody,
     • Ženy a profesie v modernom svete,
     • Biblia očami detí

      

     Huncovce 20.06.2019

     Školský rok 2017/2018

                              Vyhodnotenie práce PK II. stupňa, 1. polrok

      

     Školský rok: 2017/18

     Vypracovala: Andrea Zummerová

      

     Členovia:

     PaedDr. Daniela Tribulová, zást. II. stupňa

     Mgr. Vladimír Buc

     Ing. Eva Demková

     Mgr. Monika Harnišová

     Mgr. David Ihnačák

     Mgr. Gabriela Karpišová

     Ing. Oľga Kontrošová

     Mgr. Vladimíra Lapšanská

     Mgr. Mária Mačáková

     Mgr. Janka Mudráková

     Mgr. Marián Pešta

     Mgr. Andrea Zummerová

     Mgr. Lýdia Bublišová

     Mgr. Veronika Kellnerová

      

     Hlavné úlohy plánu PK vychádzali z  POP MŠ SR  na školský rok 2017/2018.  Rozpracované boli na miestne podmienky školy.

     Vyučovacie predmety sa v školskom roku 2017/2018 vyučovali podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré vyučujúci vypracovali podľa záväzných učebných osnov. Tematické výchovno-vzdelávacie plány pre 5. – 9.  ročník boli vypracované podľa obsahového a výkonového štandardu spôsobilosti daného Štátnym vzdelávacím programom pre II. stupeň ZŠ.

     Vyučujúci venovali zvýšenú pozornosť naplneniu cieľov reformy školstva –najmä rozvíjaniu schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách. Pre naplnenie cieľov sa snažili doplniť zaužívané vysvetľujúce metódy vyučovania metódami aktívneho učenia sa a kooperatívneho učenia. Prioritou bolo skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a rozvoj kvality čitateľskej gramotnosti. Žiaci mali priestor na samostatnosť a tvorivosť.

     Vyučujúci venovali pozornosť začleneným  žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vypracovali pre týchto žiakov individuálne plány, podľa ktorých boli po celý školský rok vzdelávaní. Pri hodnotení ich vedomostí a zručností využívali pochvalu a pozitívne hodnotenie. Žiaci čiastočne alebo úplne zvládli redukované učivo.

     Zasadnutia PK boli zamerané na riešenie problémov, ktoré sa počas školského roka vyskytli vo výchovno-vzdelávacom procese, v hodnotení a klasifikácii žiakov, riešili odborno – metodické problémy.

     Na zasadnutiach si členovia vymieňali skúsenosti a názory v súvislosti s vyučovacím procesom, diskutovali o používaní nových učebných pomôcok a vyučovacích metód, o motivovaní žiakov k lepšej a kvalitnejšej práci.

     Viedli sme žiakov k národnej hrdosti a slovenským tradíciám.

     Venovali sme náležitú pozornosť prehlbovaniu právneho vedomia žiakov, výchove k porozumeniu a znášanlivosti, priateľstvu medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.

     Priebežne sme monitorovali správanie detí a jeho zmeny. Snažili sme sa predchádzať, respektíve riešiť prvé príznaky  záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, užívania návykových látok....

      

     Úlohy a ciele PK II. stupeň v šk. roku 2017/2018

     - príprava žiakov na Testovanie 5 - 2017 a Testovanie 9 – 2018

     - príprava žiakov na prijímacie pohovory

     - neustále zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov

     - pri vyučovaní dbať na prepojenie učiva s praktickým využitím v bežnom živote

     - zvyšovať úroveň čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov

     - rozvíjať talent a nadanie žiakov zapájaním sa do predmetových olympiád a súťaží

     - posilňovať disciplínu a vhodné správanie

     - dbať na pozitívnu atmosféru v triedach a dobré medziľudské vzťahy

     - zvyšovať národné povedomie a hrdosť žiakov

     Zrealizované súťaže

     - Biblická olympiáda – školské kolo (uskutoční sa koncom januára)

     - súťaž Expert geniality show – 7.A – 3 žiaci

                                                      - 8.A – 4 žiaci

     - Pytagoriáda: 3.A – 5 žiakov

                             4.A – 6 žiakov – 2 úspešní( M. Pacanovský, A. Totoš)

                             7.A -  3 žiaci

                             8.A – 4 žiaci

     - Testovanie 5 – 2017 výsledky:                           MAT               SJL

     • Počet testovaných žiakov:                            20                 20
     • Maximálny počet bodov v teste:                  30                 30
     • Priemerný počet bodov školy:                     7,5                 8,3
     • Priemerný počet bodov v rámci SR:           19,4                18,9
     • Priemerná úspešnosť školy:                        25%                27,7%
     • Národný priemer:                                        64,7%             62,8% 
     • Rozdiel:                                                      -39,7%            -35,1%

      

     Školský rok 2016/2017

     Hodnotiaca správa o činnosti PK – II. stupeň za školský rok       2016/2017

     Predmetová komisia sa počas školského roka  zišla na zasadnutiach 6-krát. 1 stretnutie bolo mimoriadne – reforma školstva. Činnosť PK jednoznačne skvalitňovala výchovno-vzdelávací proces. Z každého stretnutia bola zapísaná zápisnica.

     PK prerokovala a schválila plán práce na školský rok 2016/2017, ktorý vychádzal zo ŠVP, ŠkVP, POP, plánu bloku ZŽŠ, VMR,  športových a vedomostných súťaží a iných záujmových aktivít.

     Prehodnotili sme dielčie úlohy členov PK: správcovstvo kabinetov, prípravu olympiád, súťaží, projektov a exkurzií .

     Zrealizovali sme vstupné, polročné a výstupné previerky. Vyučujúci pravidelne sledovali a vyhodnocovali úroveň vedomostí a zručností žiakov, používali didaktické pomôcky, prijímali opatrenia na odstránenie nedostatkov.

     Pozornosť sme venovali aj príprave žiakov deviateho ročníka na prijímacie pohovory. Všetci žiaci sú prijatí na vybraté stredné školy.

     V 5. – 9. ročníku sme realizovali  čitateľskú gramotnosť a finančnú gramotnosť.

     Žiakov sme motivovali k čítaniu kníh, s využitím školskej knižnice. Zapájali sme sa do školských a mimoškolských aktivít.

      

     V tomto školskom roku sme sa zapojili do týchto aktivít:

     Slovenský jazyk a cudzie jazyky

     •  Testovanie 5, 9
     •  Hviezdoslavov Kubín- školské a okresné kolo

      

     Matematika

     •  Testovanie 5, 9
     •  Súťaž Všetkovedko  2. – 3. ročník
     •  Pytagoriáda 2. – 7. ročník
     •  Klokanko 2. – 3. ročník
     •  Klokan 5. – 7. ročník

      

      

      

     Výtvarná výchova

      

     • Súťaž ,,Záložka spája školy“ – 5. A, 5. C

      

      

     Náboženská výchova

      

     •  Biblická olympiáda

      

      

     Športové súťaže

     Školské súťaže

     Chlapci

     07.11.2016   Florbalový turnaj   -  starší                                         9.A

     21.11.2016   Florbalový turnaj   -   mladší                                      6.A                  

     5.12.2016     Súťaž v basketbalových zručnostiach                       Janko Polhoš  8.A

     27.  2.2017   Bedmintonový turnaj                                                 Mário Vaxmanský 7.A

     22.  3.2017   Streľba zo vzduchovky                                              Samo Vaxmanský   5.A

     29.05.2017   Futbalový turnaj – mladší                                          6.B

     I. stupeň

     14.12.2016   Vianočný turnaj vo vybíjanej                                    4.A            

     12.04.2017   Florbalový turnaj                                                       4.A

     22.06.2017   Futbalový turnaj

     II. stupeň

     13.12.2016  Vianočný turnaj vo vybíjanej                                      5.B                     

                        

     Dievčatá

     11.11. 2015  Florbalový turnaj – žiačky                                                 9.A/5.B 

     13.12.2016   Súťaž v basketbalových zručnostiach                                Kristína Polhošová, 5.B                            

     22.02.2017   Bedmintonový turnaj                                                          Lucia Kačmárová, 7.A

     28.03.2017   Streľba zo vzduchovky                                                       Katarína Žembová 7.A

     09.05.2017   Futbalový turnaj                                                                 5. B                                    

      

     Mimoškolské súťaže

     Chlapci

     09.11.2016   Bedminton                                                      okres          4. miesto

     7.12.2016    Mikulášsky florbalový turnaj – Lendak                             1. miesto

     15.12. 2016   Priateľský florbalový zápas ZŠ Huncovce – ZŠ Bystrany   starší

     15.12. 2016   Priateľský florbalový zápas ZŠ Huncovce – ZŠ Bystrany   mladší

     30.  3. 2017   Florbal                          starší                         obvod        2 . miesto + postup

     11.  4. 2017   Florbal                          starší                         okres          3. miesto

     3.  5. 2017     Futbalový turnaj           starší                           obvod         3. miesto

      

     Dievčatá

     09.11.2016   Bedminton                                                       okres             3. miesto

     23.02.2017    Florbal                                                              obvod            2. miesto + postup

     15.  3. 2016   Vybíjaná                         mladšie                   obvod             2 . miesto + postup

     27.  4.2017    Florbal                            staršie                     okres              4 . miesto

     2.  5.2017     Vybíjaná                          mladšie                   okres              4. miesto

     05.05.2017    Futbal                              staršie                     obvod             2. miesto - postup

     12.05.2017    Futbal                              staršie                     okres               neúčasť

      

     Vypracovala Mgr. Jana Mudráková

      

     Hodnotenie PK 2. stupeň za I. polrok 2016/2017

     V I. polroku sme sa stretli 3-krát. Úlohy a ciele, ktoré sme si vytýčili, plníme. Snažíme sa vytvárať optimálne podmienky pre všetkých žiakov našej školy.

     Prerokovali a schválili sme plán práce na školský rok 2016/2017, ktorý vychádzal zo ŠVP, ŠkVP, POP, plánu bloku ZŽŠ, VMR,  športových a vedomostných súťaží a iných záujmových aktivít.

     Vyučujúci jednotlivých predmetov odovzdali vypracované TVVP v stanovenom termíne.

     Prehodnotili sme dielčie úlohy členov PK: správcovstvo kabinetov, prípravu olympiád, súťaží, projektov.

      

     Na každom PK sa venujeme finančnej a čitateľskej gramotnosti. K týmto aktivitám máme vypracované plány a realizujeme ich striedavo 1-krát v mesiaci. Žiakov motivujeme k čítaniu kníh, pričom môžu využívať školskú knižnicu.

     V prírodovedných predmetoch dôraz kladieme na rozvoj logického myslenia a používanie odbornej terminológie.

     Vo vyučovaní všetkých predmetov sa snažíme využívať IKT.

     Spracovali a analyzovali sme vstupné, polročné a tematické previerky.

      

     Ku dnešnému dňu sa konali nasledovné aktivity:

     Slovenský jazyk a cudzie jazyky

      Testovanie 5

      

     Matematika

      Testovanie 5

      Súťaž Všetkovedko  2. – 3. ročník

      

     Výtvarná výchova

      

                 Súťaž ,,Záložka spája školy“ – 5. A, 5. C

      

     Športové aktivity

      

     Vypracovali:   Mgr. Anna Džurňáková,  Mgr. Vladimír Buc

      

     Školské súťaže

     Chlapci

     07.11.2016Florbalový turnaj   -  starší 9.A

     21.11.2016   Florbalový turnaj   -   mladší                                  6.A

       5.12.2016   Súťaž v basketbalových zručnostiach                        Janko Polhoš  8.A

     I. stupeň

     14.12.2016   Vianočný turnaj vo vybíjanej                                    4.A

     II. stupeň

     13.12.2016Vianočný turnaj vo vybíjanej      5.B

     Dievčatá

     11.11.2015 Florbalový turnaj – žiačky                                                  9.A/5.B

     13.12.2016 Súťaž v basketbalových zručnostiach                                Kristína Polhošová, 5.B

     Mimoškolské súťaže

     Chlapci

     09.11.2016 Bedminton                                  okres          4. miesto

       7.12.2016    Mikulášsky florbalový turnaj – Lendak                         1. miesto

     15.12. 2016   Priateľský florbalový zápas ZŠ Huncovce – ZŠ Bystrany   starší

     15.12. 2016   Priateľský florbalový zápas ZŠ Huncovce – ZŠ Bystrany   mladší

     Dievčatá

     09.11.2016 Bedminton                 okres          3. miesto

      

      

     Vypracovala: Mgr. Jana Mudráková

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje