• Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • 11. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy,  Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.

      Touto témou sa niesol tohtoročný medzinárodný projekt Záložka do knihy spája školy, ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami.

      V rámci projektu nám bola pridelená partnerská škola ZŠ Milana Mravca  Raková, s ktorou  si zhotovené záložky vymeníme. Z našej školy sa do projektu  zapojili tieto triedy: 0.A, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 3.B, 4.A, 4.B, 5.C, 6.A, 7.A, 7.B  a 8.B.

      Žiaci záložky zhotovovali rôznou technikou, využívali papier, textil a drobný materiál. Aj napriek tomu, že sme sa opakovane zapojili do tohto projektu práca sa deťom darila a s radosťou tvorili záložky pre svojich nových kamarátov (viď fotoalbum).

      Na záver patrí poďakovanie všetkým pani učiteľkám, ktoré sa so žiakmi do projektu zapojili, za spoluprácu, zaujímavé nápady pri zhotovení záložiek a žiakom za ich tvorivosť a kreativitu.

      Mgr. Stanislava Žembová

       

    • Svetový deň cestovín v našej škole "na rôzne spôsoby"
     • Svetový deň cestovín v našej škole "na rôzne spôsoby"

     •      Prvý Svetový deň cestovín (25. október) sa slávil vďaka iniciatíve Talianskeho zväzu výrobcov cestovín (UNIPI) a zväzov výrobcov cestovín v Európskej únii (UNAFPA).

           Tematické dni sa v súčasnosti čoraz viac využívajú v edukácii, preto aj na našej škole sme 28.október   venovali  na 1. stupni tematickému vyučovaniu o cestovinách. Výhod je viac. Sú motivačným činiteľom, podporujú tvorivosť vo vyučovaní, rušia tradičnú organizáciu vzdelávania, nenásilne rozvíjajú osobnosť žiaka.

          Náročná a premyslená domáca príprava našich  pedagógov viedla k vydarenému dňu, za čo im patrí vďaka. Presvedčte sa sami. Pozývame Vás do našej fotogalérie, kde práce našich žiakov pod vedením svojich učiteľov Vás určite oslovia. 

       

            

       

    • Zážitkové učenie Motýlia záhrada, pokusy a experimenty
     • Zážitkové učenie Motýlia záhrada, pokusy a experimenty

     •    V našej škole vo vyučovaní využívame pomôcky, pretože pomáhajú  plniť funkciu  názornosti, zážitkovosti,  u žiakov vyvolávajú záujem, umožňujú spájanie teoretických poznatkov s praxou. Vyučovací proces sa stáva dynamickejší a vytvárajú sa lepšie predpoklady pre aktivitu v pozorovaní a myslení. Prostredníctvom nich získané informácie sú u žiakov trvalejšie. Preto sme poskytli deťom didaktickú montessori hračku Motýlia záhrada – Motýlia farma, ktorá ich vtiahla do emotívneho  dobrodružstva.

          Jedinečnú možnosť pozorovať zblízka život motýľov, umožniť svojim žiakom dotknúť sa motýlej krásy opísala aktérka zážitkového učenia pani učiteľka Vroclavjaková, Miroslava takto:

          „V septembri sa žiaci 2. ročníka  zúčastnili na zaujímavom projekte. Dostali sme Motýliu záhradu na pozorovanie premeny škaredej húsenice na krásneho motýľa. Motýlia farma bola pre žiakov nezabudnuteľným zážitkom. Mali možnosť pozorovať zblízka život motýľov. Sledovali rýchly rast húseničiek, fascinujúcu premenu vitálnej húsenice na nehybnú kuklu a napokon zážitok na celý život - vyliahnutie motýľa. Motýle sme pozorovali, kŕmili a potom ich vypustili do voľnej prírody. Celá premena z húsenice do dospelého motýľa trvala asi tri týždne.

      Dostali sme 5 húseníc v priehľadnej plastovej nádobke s potravou potrebnou pre ich vývoj. Nádobku sme neotvárali a pozorovali ako húsenice rástli. Po siedmich dňoch sa húsenice zavesili postupne na viečko nádobky a zakuklili sa. Viečko s kuklami sme preniesli do sieťky. Po desiatich dňoch na nás čakal fascinujúci zážitok. Motýle sa liahli jeden po druhom. Aby mali dostatok potravy, kŕmili sme ich cukrovou vodou, sladkými hruškami a vložili sme do nádobky aj kvietok.

      Deti si touto formou zážitku natrvalo  zapamätajú životný cyklus motýľov. Po dvoch dňoch sme ich vypustili do voľnej prírody.“

       

       

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Medzinárodný deň školských knižníc v 5.C

           Medzinárodný deň  školských knižníc sme spojili s výtvarnou súťažou „Zázračné divadlo alebo Keď sa zdvihne opona“ a obohatili zážitkovým učením v školskej kuchynke.

          Najprv sme navštívili školskú knižnicu, kde sme sa oboznámili s obsahom a zámerom našej školskej knižnice. Potom sme si prečítali úryvok z knihy Karla Čapka „O psíčkovi a mačičke“, ako piekli tortu. Pomohol nám aj žiak 6.A Kristián, ktorý čítal plynulo a bezchybne, za čo sme sa mu poďakovali. Požičali sme si z knižnice 10 kníh z uvedeného titulu a budeme naďalej pokračovať v čítaní ďalších príbehov psíka a mačičky počas vyučovania.

          Na hodine výtvarnej výchovy sme tento príbeh spracovali individuálne, ale aj jednou skupinovou prácou.

          Najzaujímavejšie bolo zážitkové učenie v školskej kuchynke, kde nám "psíček a mačička" pripravili tortu, ktorá síce nebola z myší a kostičiek /citát z úryvku knihy/, ale jedlých ingrediencií. Na tejto tortičke sme si na druhý deň spolu pochutili (viď fotoalbum).

                                Triedna učiteľka Ing. Eva Demková                                                       v spolupráci so školskou knihovníčkou Mgr. S. Žembovou

       

       

    • Nové opatrenia v školách
     • Nové opatrenia v školách

     •  Milí rodičia,

      oznamujeme Vám, že od 26.10. 2020 do 27.11. 2020 bude prebiehať DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE pre žiakov II. stupňa.

      DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE JE POVINNÉ!

      Pokyny pre žiakov II. stupňa.

      Žiaci si budú chodiť po pracovné listy a odovzdávať vypracované pracovné listy  asistentkám p.Sabíne Polhošovej a p.Lucii Mišalkovej vo vyhradenom čase, vždy v PONDELOK  od 8:00 do 11:35 hod. v priestoroch Obecnej hliadky ( v búdke).

      Žiakom, ktorí  bývajú v obci na Ulici Farskej  a Hlavnej, budú pracovné listy distribuované do domácností.

      Pre žiakov I. stupňa v čase od 26.10.2020 do 27.11.2020 prebieha vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.

       Žiak je povinný plniť si povinnú školskú dochádzku.

      ŠKD  - Školský klub detí je v plnej prevádzke od 03.11. 2020 (vrátane).

      Obed – len pre žiakov I. stupňa

      Zmena termínu prázdnin:

      30.10.2020 (piatok) – 02.11.2020 (pondelok), nástup 1. stupňa 03.11.2020 (utorok),

      06.11.2020 (piatok) – 09.11.2020 (pondelok), nástup 1. stupňa 10.11.2020 (utorok),

       

      Ďalšie  informácie  Vám  budeme poskytovať priebežne.

    • Práva dieťaťa v názoroch žiakov ZŠ
     • Práva dieťaťa v názoroch žiakov ZŠ

     • Najdôležitejšie právo

           Cieľom aktivity  Práva dieťaťa bolo pomôcť deťom 1. stupňa hravou formou priblížiť text Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý vychádza z princípu najvyššieho záujmu dieťaťa.

      Snahou školy, kde práva detí fungujú,  je pomôcť žiakom, objasniť si, ktoré otázky týkajúce sa práv dieťaťa sú pre nich najdôležitejšie, ktoré najviac riešia, či na ktoré nachádzajú najťažšiu odpoveď.

      Žiaci rozdelení do skupín pracovali so skrátenou verziou Dohovoru o právach dieťaťa, vystrihovali 9 článkov, z ktorých vytvárali „diamantový vzorec“ podľa schémy postupne od najdôležitejšieho práva po menej dôležité. Právo, ktoré bolo pre žiakov najdôležitejšie, výtvarne zobrazili na výkres.

      Práce tejto aktivity boli vystavené na nástenke na prízemí našej školy pod názvom Práva dieťaťa. 

      „Ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má!" Deklarácia práv dieťaťa.

      Mgr. Jana Šperková ved. blok. ĽP pre 1. stupeň

       

       

    • Čas premien. Právo na život.
     • Čas premien. Právo na život.

     • Medzi aktivity Zdravého životného štýlu ZŽŠ (ved. bl. O. Kontrošová) a Ľudských práv ĽP (ved. bl.Ing. Eva Demková a Mgr. Jana Sperková) patrí  starostlivosť o zdravý psychický a fyzický vývoj žiakov. Aktuálna téma ĽP Právo na život bola pripomenutá v prednáške Čas premien, ktorú prednášala za prísnych hygienických podmienok a pravidiel Ing. Šutá pre 7.,8.,9.,roč.

      Prednáška pre chlapcov „ Cesta k MUŽnosti“ a pre dievčatá „Kým začneš...“, bola obohatená o dôsledky  rizikového správania u mladistvých. K prevencii rizikového správania patrila aj  morálna zásada vychádzajúca z presvedčenia, že každá ľudská bytosť má právo na život.  V nasledujúcich hodinách  biológie 8. roč.  bola prednáška doplnená  o diskusiu a dotazníky, ktoré po debate žiaci vyplnili. V novej budove školy žiaci 5.C a 8. B pod vedením p. uč. E. Demkovej pripravili  na túto tému výtvarné práce.

    • Cesta k povolaniu
     • Cesta k povolaniu

     • Úlohou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole je podporiť zvýšenie informovanosti a záujmu žiakov ZŠ o povolania v rôznych oblastiach.  Preto od 28.09. 2020 sa na našej škole realizovala  tvorivá dielňa s hlinou pod vedením člena občianskeho združenia ANNOGALLERY a keramikára Petra  Smika a jeho manželky. Cieľom jeho iniciatív je, aby žiaci a učitelia zažili dotyk s hlinou. Pán Peter Smik  sa venuje keramickej plastike, komornej a monumentálnej tvorbe s použitím jemnej i hrubej kameniny a porcelánu.

      Aktivita prebiehala  na 2. stupni za prísnych hygienických podmienok a pravidiel v každej triede. Práca s hlinou priniesla žiakom praktickú skúsenosť a zároveň sa dozvedeli  informácie o remesle priamo od ľudí, ktorí sa živia jeho vykonávaním.

      Tvorivá dielňa v každej triede trvala 2 hodiny. Najprv si žiaci pripravili lavice, ktoré pokryli plátnom. Na úvod keramikár oboznámil žiakov teoretickými informáciami o hline, o význame hliny a  o rôznych pracovných technikách. Učitelia a deti potom dostali hlinu a vyrobili si svoj vlastný hlinený výrobok –  misku. Práca s hlinou žiakov  veľmi bavila.  Hotové výrobky vzal pán Smik domov vypáliť a o niekoľko dní ich privezie späť, aby sme si ich mohli dokončiť. Posúďte sami pohľadom do fotogalérie.

    • Tvorivá jeseň v škole
     • Tvorivá jeseň v škole

     • Jeseň už oblieka stromy do pestrých šiat. Jesenná atmosféra vládne v celej škole. Jednotlivé triedy a chodby sa svedomito vyzdobili. Žiaci sa rozprávali s pani učiteľkami o jeseni, o jesenných plodoch. Výsledkom takej činnosti je výstava „Plody záhrad„ v novej budove našej školy. Pred budovou vás privíta starostlivo vyrobený strašiak p. uč. Demkovou. Vyzdobený exteriér štýlovým a povznášajúcim dekórom  vás uvedie do novej budovy školy, ktorá sa už plne využíva. Pod vedením p. uč. Ľudmily Novákovej  žiaci vytvorili bohatú prezentáciu jesenných plodov. Nádherná jesenná výzdoba teší naše oči. Posúďte sami  nahliadnutím do fotogalérie.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Cieľom aktivít Európskeho dňa jazykov bolo podnietiť žiakov, aby sa v škole aj mimo nej učili viac jazykov. Zlepšovať sa vo svojom rodnom jazyku a nabaľovať vedomosti o cudzích krajinách, spoznávať nielen ich reč, ale aj históriu, dopisovať si „ s celým svetom“, rozširovať komunikáciu prostredníctvom cudzích  jazykov, cestovať po svete a naberať životné skúsenosti – na to upozorňuje  centrálna  nástenka, ktorú vytvorili žiaci 7.B triedy. 

      Nasledujúca  aktivita bloku Zdravý životný štýl realizovala 7.A trieda. Pod vedením nemčinárky p. uč. J. Mudrákovej žiaci si diskusiou a výstupným projektom  pripomenuli známe porekadlo: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

      Ďalšou aktivitou už zabehanou je Postcrossing. Ide o online projekt, ktorý umožňuje členom zasielať a prijímať pohľadnice z celého sveta. Pri dorozumievaní používame anglický, nemecký a ruský jazyk. Žiaci, využívajúc vedomostí z hodín NEJ a ANJ, čítajú a prekladajú pohľadnice. Potom na hodinách geografie vyhľadávajú  odosielateľov – miesta odkiaľ pohľadnice prichádzajú. Konkretizujeme svetadiel a štát, ale všímame si aj známky. Postcrossing tak obohacuje žiakov o vedomosti z cudzích jazykov a geografických znalostí nenútenou formou.

      Ved, bl. ZŽŠ

    • Rúška píšu dejiny
     • Rúška píšu dejiny

     • Rúška, ktoré šili v ZŠ v Huncovciach, sú vystavené v múzeu v Prahe. Prijali sme ďakovný list.

      V múzeu v Prahe je  zbierka originálnych rúšok. ZŠ Huncovce sa zapojila do súťaže a naše  práce boli ohodnotené a vybraté do zbierky.  Šikovnosť a originalitu našich žien ocenili  aj v zahraničí. Naše rúška, ktoré šili počas koronapandémie  šikovné dobrovoľníčky,  sú vystavené v Múzeu polície ČR v Prahe, kde si ich môžete pozrieť.  

      Ďakovný list za rozšírenie zbierky rúšok  v Múzeu Polície ČR.

    • Detská maľovaná mapa Vysoké Tatry deťom.
     • Detská maľovaná mapa Vysoké Tatry deťom.

     • Naša ZŠ sa zapojila do projektu  edície maľovaných cyklomáp deťom. Podporili sme vydanie detskej maľovanej cyklo - turistickej mapy Vysoké Tatry deťom od  vydavateľa CBS, čím sme sa tak stali aj jej spolutvorcami.  Do projektu tejto mapy sme zapojili  žiakov  z našej školy, ktorí mali za úlohu nakresliť kultúrne pamiatky  našej obce. Z prác, ktoré deti nakreslili, sme vybrali prácu Daniely z 9.A. Na obrázku je kaplnka Jána Nepomuckého, nachádzajúca sa  v Huncovciach. Pre porovnanie si môžete pozrieť vo fotogalérii aj výber najlepších prác s touto témou. Stojí za povšimnutie práca žiaka Michala, ktorý zobrazil huncovskú  Turbínu. ( Viď fotogaléria).

      MAĽOVANÁ MAPA JE DIELO do posledného detailu vypracované človekom, nie strojom, alebo programom. Samozrejme, pomáha aj moderná technika, aby mapy boli čo najpresnejšie. Ako podklad pre maliara  sa používa  programom vytvorený 3D model krajiny. Pri svojej práci ďalej maliar využíva klasickú mapu, ortofotosnímky a tiež letecké pohľady z malej výšky.

      Každý dom, cestu, potok a každý strom musí byť zaznačený v mape a takéto dielo maľuje maliar aj niekoľko mesiacov, kým mapa nie je hotová. V každej mape nechá maliar doslova kus svojej duše. Originálne dielo je ďalej zoskenované vo vysokom rozlíšení a spracované kartografom a grafikmi do konečnej podoby aj so stovkami nápisov, trás/cyklotrás a piktogramov.

      DETSKÁ MAĽOVANÁ MAPA

      Prednosťou maľovaných máp je ľahká orientácia, malebné stvárnenie a široká možnosť využitia. Maľovaná mapa, predovšetkým táto detská, slúži na orientáciu, informácie aj pre tých najmenších. Rôzne ilustrácie uľahčujú deťom zorientovať sa v mape a podľa nich vedia, čo budú na danom mieste obdivovať. Vďaka jej grafickej pútavosti si ju ľudia radi prezerajú do posledných detailov a porovnávajú jej zobrazenie so skutočnosťou.

      A práve  naši žiaci majú možnosť sa pochváliť so svojim výtvarným talentom a podporiť  vydanie maľovanej cyklomapy Vysoké Tatry deťom.

       

    • KONTAKTY NA LINKU PRVEJ POMOCI DEŤOM
     • KONTAKTY NA LINKU PRVEJ POMOCI DEŤOM

     • Linka detskej istoty

      – linka pomoci pre deti a mládež – 116 111
      – linka pre hľadané a sexuálne zneužívané deti – 116 000

      • Poskytuje pomoc prostredníctvom:
       – telefónu (116 111 a 116 000 – non-stop, bezplatne, anonymne)
       – chatu (každý deň od 18:00 do 22:00)
       – e-mailu (potrebujem@pomoc.sk)

      Linka detskej dôvery

      – telefonická a internetová poradňa pre deti a rodičov

      • Poskytuje pomoc prostredníctvom:
       – telefónu 055/234 72 72
       – e-mailu (odkazy@linkadeti.sk)
       – chatu (pracovný deň od 14:00 do 19:00)

       

       

    • Dni pracovného voľna, štátne sviatky, prázdniny 2020/2021
     • Dni pracovného voľna, štátne sviatky, prázdniny 2020/2021

     • 1. september       Deň ústavy Slovenskej republiky (Štátny sviatok)

      15. september     Sedembolestná Panna Mária ( Deň pracovného pokoja).

      1. november        Sviatok všetkých svätých ( Deň pracovného pokoja).

      17. november      Deň boja za slobodu a demokraciu (Štátny sviatok)

      24. december      Štedrý deň ( Deň pracovného pokoja).

      25. december      Prvý sviatok vianočný ( Deň pracovného pokoja).

      26. december      Druhý sviatok vianočný ( Deň pracovného pokoja).

      1. január              Deň vzniku Slovenskej republiky (Štátny sviatok)

      6. január              Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych

                                  kresťanov). ( Deň pracovného pokoja).

                                  Veľký piatok ( Deň pracovného pokoja).

                                  Veľkonočný pondelok ( Deň pracovného pokoja).

      1. máj                  Sviatok práce ( Deň pracovného pokoja).

      8. máj                  Deň víťazstva nad fašizmom ( Deň pracovného pokoja).

      5. júl                    Sviatok svätého Cyrila a Metoda (Štátny sviatok)

      29. august           Výročie Slovenského národného povstania (Štátny sviatok)

       

      Termíny prázdnin 

      Jesenné prázdniny               29 10. 2020 - 30. 10. 2020

      Vianočné prázdniny              23. 12. 2020 - 07. 01. 2021

      Polročné prázdniny              01. 02. 2021

      Jarné prázdniny                    22. 02. 2021 - 26. 02. 2021

      Veľkonočné prázdniny          01. 04. 2021 – 06. 04. 2021

      Letné prázdniny                   01. 07. 2021 – 31. 8. 2021

       

       

    • Pokyny k otvoreniu školského roka 2020 / 2021 a k nástupu žiakov na vyučovanie
     • Pokyny k otvoreniu školského roka 2020 / 2021 a k nástupu žiakov na vyučovanie

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Huncovciach oznamuje rodičom a žiakom, že od 2.9.2020 sa začína povinné vyučovanie žiakov od nultého až po deviaty ročník.

      Zákonný zástupca je povinný pri prvom nástupe žiaka do základnej školy  alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Tlačivá vyhlásenia majú k dispozícii pani asistentky v osade, aj triedni učitelia.

      Dieťa, ktoré príde 02.09. 2020 do školy bez podpísaného vyhlásenia o jeho zdravotnom stave, nebude vpustené do budovy školy. Následne budú rodičia kontaktovaní a prídu si pre dieťa.

      Povinnosti zákonného zástupcu podľa pokynov ministra školstva:

      Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, celková hygiena).

      · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky.

       · Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy.

      · Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

       · V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID_19 alebo je ochorenie potvrdené, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak mu bola nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Ďalšie informácie:  

      • Príchod žiakov do budovy školy je od 7:30 hod do 8:00 hod.
      • Žiaci nečakajú pred školou, ale hneď vchádzajú do budovy.
      • Každý žiak musí mať prezuvky.
      • Vyučovanie  dňa 02. 09.2020 trvá do 10:00 hod,

                           - od 03.09.2020 do 14.09. 2020 bude vyučovanie v rozsahu 4

                             vyučovacích  hodín,

                           - od 16.09.2020 bude vyučovanie  prebiehať podľa rozvrhu

                             žiakov.

      • Každý žiak musí mať rúško a hygienické vreckovky.
      • Triedny učiteľ žiakovi po príchode do triedy zmeria teplotu, vydezinfikuje ruky a  dá náhradné rúško.
      • Žiaci,  prihlásení na teplú stravu sa môžu od 03.09.2020 sa na obedy opäť prihlásiť.
      • Suchá strava sa bude poskytovať tak ako doteraz.
      • Podľa záujmu rodičov bude od 16.09.2020 otvorený školský klub.
      • Ďalšie informácie ohľadom rozvrhu žiakov dostanú žiaci pri príchode do školy.

       

      Mgr. Kamila Haddenová, riaditeľka školy

       

       

       

    • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

     • OZNAM

       

      Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 212/19, Huncovce oznamuje zákonným zástupcom  žiakov, že školský rok 2020/2021 bude slávnostne otvorený  2. septembra 2020 (streda) o 8:00 hod.

      Každý žiak si prinesie prezuvky, hygienické vreckovky, rúško a zdravotný dotazník podpísaný rodičmi žiaka.

      Žiaci odchádzajú domov o 10:00 hod.

      ŠKD - od 16.09. 2020

      Školská jedáleň začne vydávať obedy od 03.09.2020

       

       

       

       

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 pre žiakov sa  uskutoční dňa 30.06.2020 o 8:00 hod.

      Žiakom budú vysvedčenia odovzdané v triede od 8:00 do 9:00 hod.

      30.06.2020 nie je v prevádzke ŠKD ani ŠJ.

       

      01.07. – 31.08.2020 Prázdniny – nástup žiakov do školy 02.09.2020

    • Tumenca khere.S vami doma
     • Tumenca khere.S vami doma

     • Štvrtáci zo Základnej školy Huncovce a ich pani učiteľka Adriana Zarembová pomáhali vyčistiť svoju obec. Vďaka patrí Lucke Polhošovej, Jožkovi Gažíkovi, Alešovi Oračkovi a Majkymu Badžovi.

      Nezabudnite sledovať už 9. časť Tumenca khere/ S vami doma už zajtra (18.06.2020 ) o 14:55 na Dvojke RTVS.

    • Úspechy našich žiakov
     • Úspechy našich žiakov

     • Biblia očami detí a mládeže v šk. r. 2019/20

      Naša škola sa už druhýkrát zapojila do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“. Je to súťaž výtvarných prác s biblickým zameraním.

      V diecéznom kole, v kategórii Špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, sa úspešne umiestnili dve práce – na 2. mieste sa umiestnil žiak Martin Polhoš zo 7. B triedy s prácou „Veľká ryba“ a 1. miesto získala Sabína Pompová z 8.B triedy za svoju prácu s názvom „On niesol naše hriechy“.

      Naša radosť však týmto nekončí. V celoslovenskom kole sa Martinovi Polhošovi podarilo so svojou prácou obsadiť krásne druhé miesto.

      Výhercom srdečne blahoželáme!

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje