• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

    • Úlohy VMR

     Šk. rok 2016/2017

     Plnenie úloh VMR za 2.polrok 2016/2017

         Na základe plánu činnosti VMR za 2. polrok sa realizovali  úlohy najmä vo vyšších ročníkoch 2. stupňa.

     -Žiaci 8. a 9. roč.v 2. polroku  šk. roku boli oboznamovaní o chorobe AIDS  filmom. Výstupné vedomosti potvrdili tvorbou projektu.

     - V školskom rozhlase bola odvysielaná relácia  Rodina základ spoločnosti a v rámci predmetu Výchova k dospelosti s prepojením na blok VMR .

     - Žiaci vytvorili centrálnu nástenku o Infekčnej mononukleóze.

     -Plánované rodičovstvo bolo od prednášané v nadväznosti na tému biológie 7. ročníka: Rozmnožovacia sústava.

     Plnenie úloh:

     1.PREDNÁŠKA  9.a 8.  roč. Téma: HIV nie je AIDS. Film 

     Dátum realizácie: 25.01.2017

     Lektorka Ing. Oľga Kontrošová  – SPLNENÉ

     2. PREDNÁŠKA V ŠKOLSKOM ROZHLASE, 9. A  Téma: Rodina základ spoločnosti

     Dátum realizácie: 04.05.2017

     uč. Mgr. Janka Mudráková – SPLNENÉ

     3. PREDNÁŠKA, TVORBA PROJEKTU ,9. roč. Téma: Infekčná mononukleóza. Tvorba projektu a  tvorba nástenky

     Dátum realizácie : 19.05.2017

     uč. Ing. Oľga Kontrošová  - SPLNENÉ

     4.PREDNÁŠKA, DISKUSIA,7. roč.  Téma: Plánované rodičovstvo. Billingsová metóda. Antikoncepcia.

     Dátum realizácie:15.06.2017

     uč. Ing. Kontrošová Oľga  – SPLNENÉ

      

      

     Vedúca bloku: Ing. Oľga Kontrošová

      

                                      Hodnotiaca správa

                   Plnenie úloh VMR za I.polrok 2016/2017

      

         Na základe plánu činnosti VMR boli realizované jednotlivé úlohy najmä na hodinách biológie a chémie.  Žiaci v tomto šk. roku boli oboznamovaní o premenách tela v období puberty. Vedomostné základy rozlíšenia rodu a pohlavia dostávajú v 5. ročníku.  Ťažisko  informovanosti sa kladie v tomto šk. roku na telesnú hygienu. Zdôrazňujú  sa dôsledky negatívneho spôsobu života nielen v tehotenstve ale aj celkový  dopad na zdravie človeka.

     Plnenie úloh:

     1.PREDNÁŠKA pre dievčatá 6.A,6.B. Téma: Dospievam – život plný zmien. 

     Dátum realizácie: 5.10.2016.

     Lektorka Ing. Zuzana Šutá  – SPLNENÉ

     2. ROZPRAVA, TESTY Téma: Rod a pohlavie. Rodová rovnosť. 5. roč. Vyplnenie testov 

     Dátum realizácie: 24.10.2016

     uč. Ing. Oľga Kontrošová – SPLNENÉ

     3. PREDNÁŠKA, TVORBA PROJEKTU Téma: Intímna hygiena a pohlavné choroby  AIDS 7. roč. Tvorba projektu

     Dátum realizácie : 26.10.2016

     uč. Ing. Oľga Kontrošová  - SPLNENÉ

     4.PREDNÁŠKA, DISKUSIA,TVORBA NÁSTENKY Téma: Hygiena a vplyv návykových látok na zdravie človeka. 8. roč.

     Dátum realizácie:18.11.2016

     uč. Mgr. Marián Pešta   – SPLNENÉ

      

      

     Vedúca bloku: Oľga Kontrošová

     Šk. rok 2015/2016

     Plnenie úloh (k 1. polroku 2015/2016):

     1.Prednáška 6.A,6.B.  pre  dievčatá. Čas premien. 6.10.2015-lektorka Ing. Zuzana Šutá. – SPLNENÉ

     2. Prednáška o Mononukleóze 7.A a 9.A trieda 18.11.2015  uč. Oľga Kontrošová. – SPLNENÉ

     3.Krátka rozprava o rodovej rovnosti. Rod a pohlavie v 5.A triede bola presunutá  z dôvodu plnenia TVVP na január 20.1.2016 – Oľga Kontrošová – SPLNENÉ

     4.Prednáška „Antikoncepcia. Plánované rodičovstvo.“ Výchovno – vzdelávací program o dospievaní  18.1.2016  v  8.A triede a 21.1.2016 v 7.A triede. Prednášku vykonala O. Kontrošová. – SPLNENÉ

     Vedúca bloku: Oľga Kontrošová

      

     Šk. rok  2014/2015

     Hlavný cieľom bloku Výchovy k manželstvu a rodičovstvu  na 2. stupni základnej školy  v 5. -8 ročníku je prispieť k poznaniu, pochopeniu významu a hodnoty  partnerstva a rodičovstva pre seba a pre spoločnosť. Cieľom pritom nie je len poznanie, ale aj vytváranie a upevňovanie autentických sociálne a spoločensky prospešných postojov a hodnôt.

     Úlohou bloku je :

     -napomáhať žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, sebadôvery, rozvíjania tolerancie k iným a zodpovednosti ako základných podmienok zdravého rozvoja osobnosti a v rámci neho aj rozvoja sexuality, intimity a intímnych vzťahov.

     -viesť žiakov a žiačky k pochopeniu významu a hodnoty lásky, intimity, sexuality a rodičovstva.

     -naučiť žiakov základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách v puberte.

     -pomáhať žiačkam a žiakom k rozpoznaniu rodových rolí a rodových stereotypov, pomáhať im osvojiť si autentickú a sociálne prospešnú rodovú identitu.

     -naučiť žiakov správnej hygiene a položiť základy zdravého životného štýlu  bez drog .

     -vysvetliť žiakom význam  rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny pre optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa.

     -poučiť o nebezpečenstve AIDS a pohlavných chorôb

     -naučiť ich základom starostlivosti o dieťa.

     -oboznámiť žiakov a žiačky s práva a povinnosti detí a rodičov v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv dieťaťa.

     Ciele a úlohy  VMR   našej školy  vyúsťujú  v predmete najstarších žiakov  Výchove k dospelosti v 9. ročníku.

      

     Konkrétne úlohy VMR

     2014-15

     Úloha č.

     AKTIVITA / trieda

     TERMÍN

     ZOD. VEDÚCI

     1.

     Čas premien.Prednášky pre dievčatá.„Dospievam“(Lektorka p. Čolláková)(5. a 6. roč)

     Október 2014

     uč. Kontrošová O.

     2.

     Čas premien. Prednášky pre chlapcov „ Na štarte k mužnosti“.(Lektorka Čolláková) /5. a 6. roč.

     Október  2014

     uč. Kontrošová O.

     3.

     Prednáška o AIDS/ 6.roč.

     December 2014

     uč. Kontrošová O.

     4.

     Príprava posterov. Ochorenie tráviacej sústavy: anorexia a bulímia/7.r.

     Január 2015

      

     uč. Kontrošová O.

     5.

     Príprava posteru: Pohlavné choroby /7.r.

     Apríľ 2015

     uč. Kontrošová O.

     6.

     Tvorba projektu: Stop drogám / 7.r.

     Máj 2015

      

     Uč. Kontrošová O.

     7.

     Tvorba projektu: Drogy a toxikománia/9.r.

     Apríľ  2015

      

     uč. Kontrošová O.

     8.

     Tvorba projektu: Anorexia a bulímia/9.r

     Mononukleóza/9.r.

     Rodokmeň vlastnej rodiny/9.r

     Stop sexuálnemu násiliu/9.r

     November 2014

      

     Marec-apríl 2015

     Máj 2015

     Jún 2015

      

      

     Uč. Kontrošová O.

     8.

     Životný štýl – zdravý spôsob života. Relácia v šk. rozhlase/ 9. roč.

     Do konca júna 2015

      

     uč. Zummerová A.

      Tvorba projektov podľa  TVVP

     Vypracovala: Oľga Kontrošová

     Plnenie úloh VMR za I.polrok 2014-2015

      

         Hlavným cieľom bloku Výchovy k manželstvu a rodičovstvu na 2. stupni ZŠ v 5.-8. roč. je pochopenie významu  a hodnoty partnerstva a rodičovstva pre seba a pre spoločnosť. Úlohy sa plnia v súlade s plánom VMR v š.r.2014-15 a v rámci medzipredmetových vzťahov sú implementované v TVVP. Pri úlohe č.1 nastala zmena tried, lebo typy  prednášky boli prispôsobené  veku a mentalite žiakov. Výklad sa reprodukoval v 9.  a 7. ročníku. Úloha č.4 – príprava posterov  o anorexii a bulímii je vo fáze prebiehania.

      

     Splnené úlohy:

     1. Čas premien: prednášky pre dievčatá a chlapcov 9. roč.:“ Dievčatá z Venuše  a chlapci z Marsu“. Lektorka pani Mária Čolláková.
     2. Čas premien: prednášky pre chlapcov  7.roč.:“ Na štarte k mužnosti“. Lektorka pani Mária Čolláková.
     3. Prednášky o AIDS v školskom rozhlase – 6.roč.
     4. Príprava posterov. Ochorenie tráviacej sústavy: Anorexia a bulímia  7. roč. – vo fáze prebiehania.

      

      

                                                                                                                      Vedúca bloku: Ing. Oľga Kontrošová

      

          Hodnotiaca správa činnosti vedúcej  bloku Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR

     za šk. rok  2014-2015

      

         Úlohy boli  v rámci medzipredmetových vzťahov implementované v TVVP  a  plnili sa v súlade s plánom VMR v š.r.2014-15.

     Plnenie úloh:

        Všetkých 9. aktivít  VMR(5. – 9. roč.), ktoré boli naplánované na školský rok, boli na čas splnené.

        Príprava posterov - ako súčasť projektového vyučovania -  bola  implementovaná  modernými  koncepciami  do vyučovacieho procesu ( Rodokmeň vlastnej rodiny/9.r)  a mnohé výtvarné práce boli uverejňované na nástenkách  školy ( Anorexia a bulémia, Drogy a toxikománia, Mononukleóza, Stop drogám).

         Témy : „AIDS“ a „Životný štýl – zdravý spôsob života“ boli odprednášané pre všetkých žiakov školy v školskom rozhlase v riadnom termíne.

      

      

      

     Vypracovala ved. bloku: Oľga Kontrošová

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje