• Plán výchovného poradenstva

    • na školský rok 2020/2021 pre ZŠ v Huncovciach

      

     H l a v n é  ú l o h y  a činnosť výchovného poradenstva  v školskom roku 2020/2021  sú určené Zákonom  č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008, § 134 o výchovnom poradenstve  a Vyhláškou MŠ SR zo dňa 6. augusta 2008, o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na tento školský rok a s Dohovorom o právach dieťaťa. Úlohou výchovného poradenstva  je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva. Výchovný poradca úzko spolupracuje s triednym učiteľom, so psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Osobitnú pozornosť venuje činnosti v oblasti profesijnej orientácie, príprave na voľbu povolania u žiakov profesijne nevyhranených, žiakom so ŠVVP.

     I. Profesijná orientácia

     1. V súlade so Zákonom 245/ 2008 Z. z. o výchove a  vzdelávaní /školský zákon/a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008  vých. poradca vypracuje postup  prijímacích pohovorov, stredné školy a plánované odbory na školský rok 2020/2021, termíny Testovania 9,  ktoré zverejní na nástenke v 9.A.

     Termín: september 2020                                                                                   Zodp.: VP

     1. Zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia v SŠ.

     Termín: priebežne                                                                                             Zodp.: VP

     1. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok do stredných škôl v určených termínoch.

     Termín: podľa harmonogramu ŠVS                                                                 Zodp.: VP

     1. VP spolupracuje s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva  ako metodickým orgánom a sprostredkúva prepojenie školy s odbornými inštitúciami pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva.

     Termín: priebežne                                                                                              Zodp: VP

     1. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva.

     Termín: priebežne                                                                                      Zodp.: VP,TU

     1. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient a  ASc Agenda. Na informovanie žiakov zabezpečiť spoluprácu s vyučujúcimi informatiky, venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete .

     Termín: priebežne                                                                   Zodp.: VP, vyučujúci INF                                   

     1. Intenzívne spolupracuje s rodičmi končiacich žiakov, informuje ich o možnostiach štúdia v SOŠ, SOU. Promptne informuje o nových učebných odboroch. Pripravuje stretnutia s odbornými pracovníkmi SOŠ a SOU.

     Konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov sú  týždenne v stredu.

     Termín: priebežne                                                                                             Zodp.: VP

     1. Priebežne venovať pozornosť profesijnej orientácií v triedach od 5. ročníka formou účasti na besedách v čase svojich konzultačných hodín.

     Termín: priebežne                                                                                      Zodp. VP, TU

      

     II. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov

         s výchovnými a vzdelávacími problémami

     1. S cieľom prevencie pred negatívnymi javmi venovať pozornosť práci s talentovanými žiakmi a viesť evidenciu o záujmoch a aktivitách žiakov, následne tieto úspechy evidovať v programe Proforient  s dodatočnou prílohou diplomov k prihláške na SŠ.

          Termín: priebežne                                                                                       Zodp.: VP,TU                                                                                                    

     1. Žiakom, ktorí sa hlásia na SŠ, kde sa konajú talentové skúšky, umožniť podľa požiadavky doučovanie z predmetov, z ktorých robia prijímacie pohovory.

     Termín: október 2020                                                        Zodp.: VP, vyučujúci výchov

     1. Zabezpečiť priame vstupy výchovného poradcu do všetkých tried školy od 5. ročníka na základe vypracovaného harmonogramu

     Termín: priebežne                                                                Zodp.: zástupkyňa 2. stupňa
                                                                                     

     III. Materiálne a pracovné podmienky pre prácu výchovného poradcu

     Výchovný poradca pracuje v kabinete a využíva počítač, tlačiareň a internet.

      

      

     H a r m o n o g r a m   ú l o h:

     September:

     • aktualizácia - doplnenie a spresnenie evidencie / databázy žiakov,
     • štúdium a archivácia dokumentov,
     • príprava nástenky k voľbe povolania - na nástenke zverejniť školy a odbory na školský rok 2020/2021 a plán naplnenosti škôl,
     • zverejniť dôležité termíny - odovzdanie prihlášok, Testovanie 9, talentové a prijímacie skúšky,
     • zber podkladov Testovanie 5
     • aktualizácia programu Proforient,
     • aktualizácia číselníkov škôl a odborov,
     • nadviazanie spolupráce s triednymi učiteľmi, psychológom a špeciálnym pedagógom, konzultácia plánu.

     Október:

     • aktualizácia nástenky VP - informácie o sieti stredných škôl, postup pri výbere škôl a vyplňovaní prihlášok,
     • aktualizovať nástenky v 9.A,
     • stiahnutie materiálov zo stránky  www.svsmi.sk  a dať na nástenku  do tried a na nástenku vých. poradcu,
     • beseda v 9. A - informácie o dôležitých termínoch, konzultačných hodinách, kontrola údajov žiakov,
     • exkurzia – Burza stredných škôl v Kežmarku so žiakmi 9.A.

     November:

      

     • informácie triednym učiteľom o štúdiu na bilingválnych gymnáziách a SŠ s talentovými odbormi pre  žiakov 8. a 9.ročníka,
     • zber podkladov pre Testovanie 9,
     •  besedy s náborovými pracovníkmi, dni otvorených dverí v SŠ,
     •  beseda v 8.A  - SŠ a učilištia v okrese Kežmarok, Poprad.

      

     December:

     • zmeny a opravy údajov v prihláškach na stredné školy,
     • dni otvorených dverí v SŠ,
     • exkurzia so žiakmi 9.A a 8.A  v OU Veľká Lomnica a Biela voda v Kežmarku alebo beseda v našej škole,   

     Január:

     • zhromažďovanie prihlášok žiakov na bilingválne gymnáziá a SŠ s talentovými odbormi,
     • aktualizácia údajov v Proforiente - polročné známky, školy a odbory, zber informácii pre ŠVS,
     • aktualizácia nástenky,
     • aktualizácia údajov k Monitoru 9,
     • poradenská činnosť,
     • simulácia poradia so žiakmi pomocou Proforientu.

     Február:

     • kompletizácia prihlášok,
     • zaslanie prihlášok na bilingválne gymnáziá a na SŠ s talentovými skúškami,
     • poradenská činnosť žiakom a rodičom pri rozhodovaní sa o výbere SŠ,
     • beseda v 8.A  – SŠ v okrese Levoča, SNV, PO,
     • ponuka učilíšť a odborov pre žiakov špeciálnych tried.

     Marec:

     • kompletizácia prihlášok na stredné školy, vydávanie zápisných lístkov,
     • import anonymnej databázy pre simuláciu poradia,
     • konzultácie so žiakmi a rodičmi,
     • beseda v 7. ročníkoch o SŠ, SOŠ, OU.

     Apríl:

     • odoslanie prihlášok na stredné školy,
     • RZ - informácie v 8.ročníku k vyplňovaniu vstupných dokladov,
     • evidencia prijatých žiakov na bilingválne gymnáziá a SŠ s talent. Skúškami,
     • beseda o SŠ , SOŠ a OU v 6.A , 6.B.

     Máj:

     • zhromažďovanie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka, zadávanie údajov do počítača,
     • beseda o školách v špeciálnych triedach,
     • evidencia žiakov prijatých na SŠ,
     • príprava tabuliek.

     Jún:

     • evidencia rozmiestnenia žiakov prijatých na SŠ a na 8-ročné gymnáziá,
     • výsledky súťaží a olympiád, evidencia práce s nadanými žiakmi,
     • zaslanie vstupných dokladov žiakov 8. ročníka a záujmu o štúdium na SŠ,
     • vypracovanie správy o činnosti za školský rok s umiestnením žiakov na stredných školách a učilištiach.

      

     Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesionálnej orientácie žiakov

     1. Spolupráca s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi a rodičmi:

     • pri výchove žiakov k správnemu sebavedomiu a usmerňovaní k voľbe vhodného povolania,
     • pri oboznamovaní sa žiakov s povolaniami od 5.ročníka,
     • individuálnou poradenskou a konzultačnou činnosťou oboznamuje žiakov a rodičov     s aktuálnymi zmenami v oblasti profesionálnej orientácie,
     • realizácie pomáha pri rozhodovaní pri výbere vhodnej strednej školy,
     • vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracúva podklady a prehľady o profesionálnej orientácii žiakov,
     • poskytuje pravidelný servis informácií a zabezpečuje prenos informácií zo stretnutí výchovných poradcov, zo stredných škôl a rôznych inštitúcií,
     • pripravuje podklady a realizuje kompletizáciu vstupných dokladov žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ,
     • zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškami danými termínmi a sleduje ich včasné odoslanie na stredné školy,
     • v prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zabezpečení odoslania novej prihlášky na školu, kde je možnosť prijatia,
     • kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov a na požiadanie riaditeľa školy o nich informuje pedagogickú radu a predkladá na príslušné orgány,
     • za svoju prácu zodpovedá riaditeľovi školy.

     2. Spolupráca so špecializačným tímom školy

     (školský psychológ a špeciálny pedagóg majú vlastné plány práce)

     Výchovný poradca spolupracuje so špeciálnym pedagógom, sleduje spoluprácu s rodičmi, snaží sa o rozširovanie informovanosti rodičovskej verejnosti o možnostiach spolupráce s odbornými pracovníkmi. Prenáša všetky nové poznatky z danej problematiky do pedagogického zboru a medzi rodičov.

      

     Harmonogram zberu informácii k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2020/2021 je zverejnený na stránke www.svsmi.sk.

                                                                                                Výchovný poradca:  Mgr. Anna Džurňáková

     Huncovce 08.09.2020

      

      

     Plán výchovného poradenstva

      

     na školský rok 2019/20 pre ZŠ  Huncovce

                   H l a v n é  ú l o h y  a činnosť výchovného poradenstva  v školskom roku 2019/20  sú určené Zákonom  č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008, § 134 o výchovnom poradenstve  a Vyhláškou MŠ SR zo dňa 6. augusta 2008, o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na tento školský rok a s Dohovorom o právach dieťaťa. Úlohou výchovného poradenstva  je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva. Výchovný poradca úzko spolupracuje s triednym učiteľom, so psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Osobitnú pozornosť venuje činnosti v oblasti profesijnej orientácie, príprave na voľbu povolania u žiakov profesijne nevyhranených, žiakom so ŠVVP.
      

     I. Profesijná orientácia

     1. V súlade so Zákonom 245/ 2008 Z. z. o výchove a  vzdelávaní /školský zákon/a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008  vých. poradca vypracuje postup  prijímacích pohovorov, stredné školy a plánované odbory na školský rok 2019/2020, termíny Testovania 9,  ktoré zverejní na nástenke v 9.A.

     Termín: september 2019                                                                                  Zodp.: VP

     1. Zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia v SŠ.

     Termín: priebežne                                                                                             Zodp.: VP

     1. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok do stredných škôl v určených termínoch.

     Termín: podľa harmonogramu ŠVS                                                                Zodp.: VP

     1. VP spolupracuje s Centrom špeciálno- pedagogického poradenstva  ako metodickým orgánom a sprostredkúva prepojenie školy s odbornými inštitúciami pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva.

     Termín: priebežne                                                                                             Zodp: VP

     1. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva.

     Termín: priebežne                                                                                             Zodp.: VP,TU

     1. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient a  ASc Agenda. Na informovanie žiakov zabezpečiť spoluprácu s vyučujúcimi informatiky, venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete .

     Termín: priebežne                                                                                            Zodp.: VP, vyučujúci INF                                   

     1. Intenzívne spolupracuje s rodičmi končiacich žiakov, informuje ich o možnostiach štúdia v SOŠ, SOU. Promptne informuje o nových učebných odboroch. Pripravuje stretnutia s odbornými pracovníkmi SOŠ a SOU.                                                                                                                                                                                                 

               Konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov sú  týždenne v stredu.

     Termín: priebežne                                                                                             Zodp.: VP

     1. Priebežne venovať pozornosť profesijnej orientácií v triedach od 5. ročníka formou účasti na besedách v čase svojich konzultačných hodín.

     Termín: priebežne                                                                                             Zodp. VP, TU

     II. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami

     1. S cieľom prevencie pred negatívnymi javmi venovať pozornosť práci s talentovanými žiakmi a viesť evidenciu o záujmoch a aktivitách žiakov, následne tieto úspechy evidovať v programe Proforient  s dodatočnou prílohou diplomov k prihláške na SŠ.

          Termín: priebežne                                                                                        Zodp.: VP,TU                                                                                                    

     1. Žiakom, ktorí sa hlásia na SŠ, kde sa konajú talentové skúšky, umožniť podľa požiadavky doučovanie z predmetov, z ktorých robia prijímacie pohovory.

     Termín: október 2019                                                                                Zodp.: VP, vyučujúci výchov

     1. Zabezpečiť priame vstupy výchovného poradcu do všetkých tried školy od 5. ročníka na základe vypracovaného harmonogramu

                 Termín: priebežne                                                                         Zodp.: zástupkyňa 2. stupňa

     III. Materiálne a pracovné podmienky pre prácu výchovného poradcu

             Výchovný poradca pracuje v kabinete a využíva počítač, tlačiareň a internet.


      

     H a r m o n o g r a m   ú l o h:

     September:

     • aktualizácia - doplnenie a spresnenie evidencie / databázy žiakov,
     • štúdium a archivácia dokumentov,
     • príprava nástenky k voľbe povolania - na nástenke zverejniť školy a odbory na školský rok 2019/2020 a plán naplnenosti škôl,
     • zverejniť dôležité termíny - odovzdanie prihlášok, Testovanie 9, talentové a prijímacie skúšky,
     • zber podkladov Testovanie 5
     • aktualizácia programu Proforient,
     • aktualizácia číselníkov škôl a odborov,
     • nadviazanie spolupráce s triednymi učiteľmi, psychológom a špeciálnym pedagógom, konzultácia plánu.

     Október:

     • aktualizácia nástenky VP - informácie o sieti stredných škôl, postup pri výbere škôl a vyplňovaní prihlášok,
     • aktualizovať nástenky v 9. A,
     • stiahnutie materiálov zo stránky  www.svsmi.sk  a dať na nástenku  do tried a na nástenku vých. poradcu,
     • beseda v 9. A  - informácie o dôležitých termínoch, konzultačných hodinách, kontrola údajov žiakov,
     • exkurzia – Burza stredných škôl v Kežmarku so žiakmi 9. A.

      

     November:

               ·         informácie triednym učiteľom o štúdiu na bilingválnych gymnáziách a SŠ

                     s talentovými odbormi pre  žiakov 8. a  9.ročníka,

               ·         zber podkladov pre Testovanie 9,

     ·         dni otvorených dverí v SŠ,

     ·         beseda v 8.A  - SŠ a učilištia v okrese Kežmarok, Poprad.

     December:

     • zmeny a opravy údajov v prihláškach na stredné školy,
     • dni otvorených dverí v SŠ,
     • exkurzia so žiakmi 9. A a 8. A  v OU Veľká Lomnica a Biela voda v Kežmarku alebo beseda v našej škole,

     Január:

     • zhromažďovanie prihlášok žiakov na bilingválne gymnáziá a SŠ s talentovými odbormi,
     • aktualizácia údajov v Proforiente - polročné známky, školy a odbory, zber informácii pre ŠVS,
     • aktualizácia nástenky,
     • aktualizácia údajov k Monitoru 9,
     • poradenská činnosť,
     • simulácia poradia so žiakmi pomocou Proforientu.

     Február:

     • kompletizácia prihlášok,
     • zaslanie prihlášok na bilingválne gymnáziá a na SŠ s talentovými skúškami,
     • poradenská činnosť žiakom a rodičom pri rozhodovaní sa o výbere SŠ,
     • beseda v 8.A  – SŠ v okrese Levoča, SNV, PO,
     • ponuka učilíšť a odborov pre žiakov špeciálnych tried.

     Marec:

     • kompletizácia prihlášok na stredné školy, vydávanie zápisných lístkov,
     • import anonymnej databázy pre simuláciu poradia,
     • konzultácie so žiakmi a rodičmi,
     • beseda v 7. ročníkoch o SŠ, SOŠ, OU.

     Apríl:

     • odoslanie prihlášok na stredné školy,
     • RZ - informácie v 8.ročníku k vyplňovaniu vstupných dokladov,
     • evidencia prijatých žiakov na bilingválne gymnáziá a SŠ s talent. Skúškami,
     • beseda o SŠ , SOŠ a OU v 6.A , 6.B.

     Máj:

     • zhromažďovanie vstupných dokladov žiakov 8.ročníka, zadávanie údajov do počítača,
     • beseda o školách v špeciálnych triedach,
     • evidencia žiakov prijatých na SŠ,
     • príprava tabuliek.

     Jún:

     • evidencia rozmiestnenia žiakov prijatých na SŠ a na 8-ročné gymnáziá,
     • výsledky súťaží a olympiád, evidencia práce s nadanými žiakmi,
     • zaslanie vstupných dokladov žiakov 8. ročníka a záujmu o štúdium na SŠ,
     • vypracovanie správy o činnosti za školský rok s umiestnením žiakov na stredných školách a učilištiach.

      

     Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesionálnej orientácie žiakov

     1. Spolupráca s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi a rodičmi:

      
     • pri výchove žiakov k správnemu sebavedomiu a usmerňovaní k voľbe vhodného povolania,
     • pri oboznamovaní sa žiakov s povolaniami od 5. ročníka,
     • individuálnou poradenskou a konzultačnou činnosťou oboznamuje žiakov a rodičov     s aktuálnymi zmenami v oblasti profesionálnej orientácie,
     • realizácie pomáha pri rozhodovaní pri výbere vhodnej strednej školy,
     • vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracúva podklady a prehľady o profesionálnej orientácii žiakov,
     • poskytuje pravidelný servis informácií a zabezpečuje prenos informácií zo stretnutí výchovných poradcov, zo stredných škôl a rôznych inštitúcií,
     • pripravuje podklady a realizuje kompletizáciu vstupných dokladov žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ,
     • zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškami danými termínmi a sleduje ich včasné odoslanie na stredné školy,
     • v prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zabezpečení odoslania novej prihlášky na školu, kde je možnosť prijatia,
     • kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov a na požiadanie riaditeľa školy o nich informuje pedagogickú radu a predkladá na príslušné orgány,
     • za svoju prácu zodpovedá riaditeľovi školy.

      

     2. Spolupráca so špecializačným tímom školy

     (školský psychológ a špeciálny pedagóg majú vlastné plány práce)

     Výchovný poradca spolupracuje so špeciálnym pedagógom, sleduje spoluprácu s rodičmi, snaží sa o rozširovanie informovanosti rodičovskej verejnosti o možnostiach spolupráce s odbornými pracovníkmi. Prenáša všetky nové poznatky z danej problematiky do pedagogického zboru a medzi rodičov.

      

     Harmonogram zberu informácii k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020 je zverejnený na stránke www.svsmi.sk.

      

      

      

                                                                                                                        Výchovný poradca:  Mgr. Pešta Marián

     Huncovce 04.09.2019

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje