• Kolektívna zmluva

    • Kolektívna zmluva


    •  

      

      

      

      

      

      

     Kolektívna zmluva

     na rok 2019

      

      

     uzatvorená dňa  01.01.2019 medzi zmluvnými stranami:

      

      

      

     Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

     pri Základnej škole, Školská 212/19, 059 92 Huncovce,

     zastúpenou Výborom základnej organizácie na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 3 ods. 2 a článku 6 ods. 10 Stanov ZO a na základe splnomocnenia zo dňa 12.12.2018  v prílohe č. 1 s právomocou podpísania kolektívnej zmluvy jej predsedníčkou Mgr. Lýdiou Bašistovou

      

      

     a

      

      

     Základnou školou so sídlom v Huncovciach, Školská 212/19, IČO: 36158895,

     zastúpenou Mgr. Luciou Troppovou, riaditeľkou školy (ďalej Zamestnávateľ)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Prvá časť

                                                                Úvodné ustanovenia

      

                                                                            Článok 1

      

     Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy

      

     1.    Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a podľa článku 6 ods. 1 stanov odborovej organizácie.

     Oprávnenie rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z článku 3 ods. 2 a článku 6 ods.10 stanov odborovej organizácie a zo splnomocnenia zo dňa  12.12.2018, ktorým základná organizácia  odborovej organizácie  splnomocnila  na rokovanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy výbor odborovej organizácie a na podpísanie KZ pani Lýdiu Bašistovú. Splnomocnenie zo dňa 12.12.2018 tvorí prílohu č. 1 tejto kolektívnej zmluvy.

      

     2.    Zamestnávateľ má právnu subjektivitu na základe zriaďovacej listiny zo dňa 01.01.1998. Oprávnenie riaditeľky školy rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z jej funkcie štatutárneho zástupcu zamestnávateľa.

      

     3.    Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie a zamestnávateľa skratka "zmluvné strany", namiesto označenia kolektívna zmluva skratka "KZ", namiesto označenia zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov - Zákonníka práce skratka "ZP", namiesto označenia zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka "OVZ", namiesto zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme „ZOVZ“. namiesto zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov skratka „POZ“, namiesto Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  skratka „KZVS“.

                

     Článok 2

      

     Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa

      

     1.    Zamestnávateľ uznáva v zmysle §§ 230 - 232 ZP ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto KZ odborovú organizáciu. Odborová organizácia uznáva zamestnávateľa ako zmluvného partnera na rokovanie a uzatvorenie tejto KZ.

      

     2.    Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto KZ spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto KZ.

      

     3.    Zamestnávateľ sa zaväzuje rešpektovať právomoc odborov vyplývajúcu z platných právnych predpisov.

      

     4.    Odborová organizácia je v rámci svojej pôsobnosti oprávneným účastníkom tvorby predpisov a noriem, ktoré majú bezprostredný vplyv na sociálne, životné, pracovné a platové podmienky zamestnancov. Znenie týchto dokumentov, prípadne ich dodatkov, bude v dostatočnom časovom predstihu partnerskými stranami vzájomne prerokované a zároveň bude prihliadnuté na prípadné pripomienky a požiadavky odborovej organizácie. V tomto smere môže odborová organizácia predkladať aj vlastné návrhy, podnety a varianty riešenia.

      

     5.    Výbor odborovej organizácie je oprávnený najmä:

     -          vstupovať na pracoviská zamestnávateľa,

     -          vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,

     -          podávať návrhy na zlepšenie pracovných podmienok,

     -          vyžadovať od zamestnávateľa aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov,

     -          navrhovať zamestnávateľovi a iným orgánom, povereným kontrolou dodržiavania zákonnosti v pracovnoprávnych vzťahoch, aby podľa príslušných predpisov použili vhodné opatrenia voči zamestnancom, vrátane vedúcich zamestnancov, ktorí porušujú pracovnoprávne predpisy alebo povinnosti, vyplývajúce pre nich z KZ,

      

     6.    Pre členstvo alebo činnosť v odboroch, výkon odborovej funkcie, kritiku alebo spor, nebudú voči nikomu zo strany zamestnávateľa vyvodzované žiadne postihy ani iné nepriaznivé opatrenia.

      

      

                                                                            Článok 3

      

                                         Pôsobnosť,  platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy

      

     1.    Táto KZ upravuje individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán ako aj všeobecné podmienky a záväzky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Podrobnejšie určuje práva, záväzky a podmienky v oblasti odmeňovania, ochrany práce a starostlivosti o zamestnancov.

      

     2.    KZ je záväzná pre zmluvné strany a ich nástupcov. Vzťahuje sa na zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere.

      

     3.    KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho vykonávajú prácu na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a na dohodu o brigádnickej práci študentov.

     4.    KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť tejto KZ sa začína dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle školy (ŠZ) a končí 31. decembra 2019. Platnosť KZ sa predlžuje na obdobie ďalšieho kalendárneho roka, ak pred ukončením doby jej platnosti ktorákoľvek zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej KZ.

      

      

                                                                            Článok 4

      

                                                                Zmena kolektívnej zmluvy

      

     1.      KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode  zmluvných strán, na základe písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „dodatok ku kolektívnej zmluve“ a číslujú sa v poradí, v akom sú uzatvorené. Text písomného návrhu podá navrhujúca zmluvná strana druhej zmluvnej strane v elektronickej forme s printovým sprievodným listom a tá je povinná do 15 dní od doručenia návrhu dodatku ku KZ písomne odpovedať a vyjadriť sa  k tým častiam, ktoré neboli prijaté. Zmluvné strany sú povinné spolu rokovať a poskytovať si ďalšiu požadovanú súčinnosť, ak nebude v rozpore s ich oprávnenými záujmami. (podľa § 8 zákona č. 2/1991 Zb. o sociálnom fonde)

      

     2.      Zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom ku KZ zmeniť každoročne ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky v závislosti od prideleného rozpočtu zamestnávateľovi a tie ustanovenia KZ, ktoré sa v dôsledku všeobecne záväzných platných predpisov stanú neplatné a zaväzujú sa prijať ich v znení, ktoré neodporuje všeobecne záväzným predpisom. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode dodatkom ku KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez obmedzenia.

      

      

      

      

     Článok 5

      

     Archivovanie kolektívnej zmluvy

      

     Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

      

      

                                                    Článok 6

      

     Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

      

     1.    Zamestnávateľ sa zaväzuje vyhotoviť dva rovnopisy KZ,  jeden rovnopis po podpísaní doručiť predsedovi odborovej organizácie v lehote 5 dní od jej podpísania.

     2.    Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ do 15 dní od jej doručenia. Predseda odborovej organizácie dohodne termín stretnutia s riaditeľom školy, na ktorú sa KZ vzťahuje. Z oboznámenia s obsahom KZ sa vyhotoví zápisnica, ktorej príloha bude prezenčná listina oboznámených zamestnancov.

     Odborová organizácia sa zaväzuje poskytnúť svojmu členovi na základe jeho písomnej žiadosti kópiu tejto KZ do 3 dní od požiadania.

      

     3.    Nových zamestnancov, prijatých do pracovného pomeru, oboznámi  zamestnávateľ  s touto KZ      v rámci plnenia povinností v zmysle § 47 ods. 2 ZP.

      

      

     Druhá časť

     Vzťahy zmluvných strán v dobe účinnosti kolektívnej zmluvy, riešenie kolektívnych sporov a individuálnych sťažností

      

      

     Článok 7

      

     Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie

      

     1.    Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ ako obdobie sociálneho zmieru s výnimkou, ak dôjde k porušeniu postupu podľa článku 4 ods. 1 tejto KZ alebo ak dôjde k nedodržaniu záväzkov z tejto KZ.

      

     2.    V prípade prerušenia sociálneho  zmieru  nedodržaním záväzkov z tejto KZ môžu zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t. j. štrajk a výluku, pri splnení zákonných podmienok stanovených zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a podmienok uvedených v tejto časti KZ.

      

     3.    Právo zamestnancov na štrajk, zaručené článkom 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd, nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov ani ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.

      

      

      

     Článok 8

      

     Riešenie kolektívnych sporov

      

     1.    Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ, spor o uzatvorenie dodatku ku KZ podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní alebo spor o plnenie záväzku z KZ (ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi) v dobe účinnosti KZ alebo v dobe účinnosti jej jednotlivých záväzkov.

      

     2.    Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej dodatku alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu zapísaného v zozname sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo).

      

     3.    Zmluvné strany, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa predchádzajúceho odseku, zvážia  na základe spoločnej dohody využitie rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby ich kolektívny spor rozhodol.

     4.    Zmluvné strany sa dohodli na sankcii, pre prípad ak niektorá zmluvná strana odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa, v zmysle ods. 2  tohto článku tak, že zmluvná strana, ktorá odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa, zaplatí druhej zmluvnej strane sankciu v sume 200.- €.

      

      

     Článok 9

      

     Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

     1.    Zamestnávateľ  poskytne zamestnancom pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou platu v sume jeho funkčného platu na kontinuálne vzdelávanie,  na povinné lekárske prehliadky (§ 138 ZP) a zástupcom zamestnancov na vzdelávanie,  odborné školenia,  školenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu, organizovaných Radou ZO OZ PŠaV na Slovensku, OZ PŠaV na Slovensku alebo KOZ SR v nevyhnutnom rozsahu.

      

     2.    Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a z tejto KZ prostredníctvom inšpekcie práce alebo na súde bez jeho obmedzovania v právach a povinnostiach v porovnaní s ostatnými zamestnancami.

      

     3.    Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať objektívne v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Za týmto účelom sa zaväzujú upraviť podrobnejšie postup riešenia sťažností zamestnancov v pracovnom poriadku tak, aby každá sťažnosť bola prešetrená a výsledok oznámený zamestnancovi bez zbytočného  odkladu  (viď Pracovný poriadok školy).

      

     Článok 10

      

     Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie

      

     1.    Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ bude racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie. Na splnenie povinnosti vyplývajúcej z § 240 ods. 5 ZP sa zamestnávateľ zaväzuje, na dobu existencie odborovej organizácie, poskytnúť jej bezplatne:

     a)    priestory v budove školy, v ktorých bude pôsobiť výbor ZO, ktorý je štatutárnym orgánom ZO,

     b)    priestory v škole na zverejňovanie informácií o ochrane práce, kolektívnom vyjednávaní,

     pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme zabezpečenia riadnej  informovanosti zamestnancov,

     c)      priestory zamestnávateľa na zasadnutia odborovej organizácie a vzdelávacie činnosti organizované odborovou organizáciou k pracovnoprávnym otázkam, ku kolektívnemu vyjednávaniu a problematike BOZP, na oboznámenie zamestnancov s uzatvorenou KZ, resp. jej dodatkov, na kolektívne vyjednávanie, sociálny dialóg, riešenie kolektívnych sporov a na slávnostné podujatia súvisiace s ocenením práce zamestnancov,

     d)    používať telefón, internet za podmienok dodržiavania režimu maximálnej hospodárnosti,

     e)    používať hospodárne kopírovaciu techniku a tlačiareň vrátane príslušného kancelárskeho materiálu.

      

     2.    Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou platu v sume jeho funkčného platu na výkon funkcie v odborovom orgáne, ako aj v okresných, krajských a celoslovenských odborových orgánoch a na účasť na podujatiach, resp. aktivitách organizovaných orgánmi OZ PŠaV, resp. KOZ SR na nevyhnutne potrebný čas na základe príslušnej pozvánky a tiež umožní úpravu  rozvrhu priamej vyučovacej alebo výchovnej činnosti pedagogickým zamestnancom - funkcionárom odborových orgánov, na zabezpečenie nevyhnutnej činnosti odborových orgánov.

      

     Článok 11

      

     Zamestnávateľ sa zaväzuje, na základe žiadosti zamestnanca, vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca v prospech bankového účtu Rady ZO  OZ PŠaV v Kežmarku vo výške 0,50% z čistého mesačného príjmu zamestnanca vždy v termíne výplaty (§ 130 ods.8 ZP).

      

      

      

     Tretia časť

     Záväzky, práva a povinnosti zmluvných strán

     a zamestnancov v oblasti odmeňovania

      

     Článok 11

      

     Platové podmienky

      

     1.    Zamestnávateľ sa zaväzuje, že odmeňovanie zamestnancov bude dôsledne realizovať podľa  zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov – OVZ.

      

     2.    Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancom, okrem pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v najvyššej platovej tarife platovej triedy do ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. (§ 7 ods. 4 zákona č. 553/ 2003 Z. z.- OVZ).

      

     3. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že odmeňovanie zamestnancov bude dôsledne realizovať podľa platného vnútorného mzdového predpisu, ktorý upravuje poskytovanie platu zamestnancom ZŠ, Školská 212/19, Huncovce.

      

      

     Článok 12

      

     Príplatky a odmeny

      

     1.    Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku na ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca, alebo vykonávania
     prác nad rámec jeho pracovných povinností.

      

     2.    Za účelom objektívneho určovania výšky osobného príplatku zamestnávateľ bude zohľadňovať pri jeho priznaní kritériá pre priznanie osobného príplatku a odmien zostavené v súčinnosti
     s odborovou organizáciou.

      

     3.    O výške osobného príplatku rozhodne zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca (§10 OVZ).

      

     4.    Znížiť výšku priznaného osobného príplatku  zamestnávateľ môže len  v prípade, ak zamestnanec nedodrží podmienky na poskytnutie osobného príplatku, ktoré sa mu určili. Zamestnávateľ môže zamestnancovi odobrať priznaný osobný príplatok v plnom rozsahu len v prípade, ak bol zamestnanec písomne upozornený na neuspokojivé plnenie pracovných úloh, ak pominuli dôvody pre ktoré mu bol osobný príplatok priznaný (nespĺňa kritériá) a v prípade,  ak závažne poruší pracovnú disciplínu.

      

     5.    Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí
     50 rokov veku a 60 rokov veku nasledovne:

     -          Ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa menej ako 2 roky, patrí mu odmena 20% jeho funkčného platu,

     -          Ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa menej ako 3 roky, patrí mu odmena 30% jeho funkčného platu,

     -          Ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa menej ako 4 roky, patrí mu odmena 40% jeho funkčného platu,

     -          Ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa menej ako 5 rokov, patrí mu odmena 50% jeho funkčného platu,

     -          Ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa 5 a viac rokov, patrí mu odmena 100% jeho funkčného platu.

      

     6.    Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť zamestnancovi odmenu pri dosiahnutí 50 a 60 roku veku a pri prvom odchode do dôchodku zo sociálneho fondu vo výške 100,- eur, ak odpracoval v organizácii minimálne 10 rokov.

      

      

                 Článok 13

      

     Plat a náhradné voľno za prácu nadčas

      

     1.    Plat a náhradné voľno za prácu nadčas realizuje zamestnávateľ podľa § 19 a § 19a OVZ, nariadenia vlády SR č. 422/2009  Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov a v zmysle Usmernenia k práci nadčas, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa   14. 2. 2011 a v zmysle interných predpisov školy ( pracovný poriadok, vnútorný mzdový predpis).

      

     2.    Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi príslušná časť funkčného platu zvýšená o 30 % a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60 %  hodinovej sadzby funkčného platu.

      

     3.    Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť zamestnancovi čerpať náhradné voľno najneskôr do 31.12. 2019.

      

     4.    . Po dohode zamestnávateľa so zamestnancom sa táto lehota môže predĺžiť.

      

     5.    Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na čerpaní náhradného voľna podľa ods. 3, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa ods. 2.

      

      

      

     Článok 14

      

     Výplata platu,  preddavku na mzdu a zrážky z platu

      

     1.    Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskôr v 12. deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca.

      

     2.    Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu tak, aby bol plat pripísaný na účet najneskôr v deň výplaty podľa predchádzajúceho odseku.

      

     3.    Zamestnávateľ sa zaväzuje na požiadanie zamestnanca alebo na základe  dohody o zrážkach zo mzdy, časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil (§ 130 ods.8 ZP a § 131 ods.7 ZP).

      

     Článok 15

      

     Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

      

      

     1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej DDS) od 1.1.2019 je 3 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov (čl. II. ods. 7 KZVS).

         

      

      

     Štvrtá časť

     Spolurozhodovanie a súčinnosť zmluvných strán v pracovnoprávnej oblasti

      

      

     Článok 16

      

     Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania, prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti

      

     (1) Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov a tejto KZ, najmä:

      

     A) Vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo rozhodnúť po dohode s ňou v nasledovných prípadoch:

     a) vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa (§ 12 ZOVZ),

     b) vydanie predpisov a pravidiel o BOZP (§ 39 ods. 2 ZP),

     c) nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 87 ods. 2 ZP),

     d) zavedenie konta pracovného času (§ 87a ods. 1 ZP),

     e) dohodnutie vyrovnávacieho obdobia konta pracovného času (§ 87a ods. 2 ZP),

     f) zavedenie pružného pracovného času (§ 88 ods. 1 ZP),

     g) určenie začiatku a konca pracovného času a na rozvrh pracovných zmien (§ 90 ods. 4 ZP),

     h) určenie času potrebného na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta
          do pracovného času (§ 90 ods. 10 ZP),

     i) určenie podrobnejších podmienok poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej
       predĺženia (§ 91 ods. 2 ZP),

     j) odlišné určenie nepretržitého odpočinku v týždni (§93 ods. 3 ZP),

     k) rozsah a podmienky práce nadčas (§ 97 ods. 9 ZP),

     l) vymedzenie okruhu ťažkých telesných prác a duševných prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k
       ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov (§ 98 ods. 9 ZP),

     m) prijatie plánu dovoleniek na príslušný rok (§ 111 ods. 1 ZP),

     n) na určenie hromadného čerpania dovolenky (§ 111 ods. 2 ZP),

     o) zavádzanie noriem spotreby práce a ich zmien (§ 133 ods. 3 ZP),

     p) vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi
         prideľovať prácu a pri ktorých sa mu poskytuje 60% jeho funkčného platu (§ 142 ods. 4 ZP),

     r) výpoveď alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru zástupcom zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zvýšená ochrana (§ 240 ods. 9 ZP),

     s) určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití a poskytnutí príspevku odborovej organizácii (§ 3, § 7 ods. 3 zák. č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde);

      

     B) písomne informovať odborovú organizáciu najmä:

      

     a) ak má dôjsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov najneskôr jeden mesiac
         predtým

     ·         dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,

     ·         o dôvodoch prechodu,

     ·         o pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,

     ·         o plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov (§ 29 ods. 1 ZP).

     b) o dohodnutých nových pracovných pomeroch u zamestnávateľa raz za.........(§ 47 ods. 4 ZP),

     c) o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili (§ 48 ods.8 ZP),

     d) o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný
         čas (§ 49 ods. 6 ZP),

     e) pri hromadnom prepúšťaní o

     ·         dôvodoch hromadného prepúšťania,

     ·         počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,

     ·         celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,

     ·         dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,

     ·         kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer skončiť (§ 73 ods. 2 ZP),

     ·         výsledkoch prerokovania opatrení na zamedzenie hromadnému prepúšťaniu (§ 73 ods. 2 a ods.4 ZP),

     f) zrozumiteľným spôsobom na začiatku roka, po prijatí rozpočtu, potom štvrťročne a na konci roka za celý rok, o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti; v rámci toho aj o limite mzdových prostriedkov na príslušný rok, ktoré mu určil zriaďovateľ, ako aj o jeho zmenách, o použití mzdových prostriedkov a poskytovať hospodárske rozbory a štatistické výkazy (§ 229 ods. 1,2 ZP);

     g) informácie o opatreniach  súvisiacich so zaistením BOZP (§ 6 NV SR č. 504/2002 Z. z.

         o podmienkach (§ 98 ods. 7 ZP) osobných ochranných prostriedkov),

     h) písomné informácie pre prípravu rozpočtu sociálneho fondu,

      

     C) vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä:

     a) opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (§ 29
        ods. 2 ZP),

     b) opatrenia, ktoré môžu predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov (§ 73 ods. 2 ZP),

     c) výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru (§ 74 ZP),

     d) rovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 86 ods.1 ZP),

     e) zavedenie pružného pracovného času (§ 88 ods.1 ZP),

     f) nariadenia práce v dňoch pracovného pokoja (§ 94 ods. 2 ZP),

     g) organizáciu práce v noci (§ 98 ods. 6 ZP),

     h) dočasné prerušenie výkonu práce zamestnancovi (§ 141a ZP),

     i) rozhodnutie, či ide o neospravedlnené zameškanie práce (§ 144a ods. 6 ZP),

     j) stanovenie podmienok, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas
        dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci (§
        152 ods. 8, písm. a) ZP),

     k) umožnenie stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien

         za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom (§ 152 ods. 8 písm. b) ZP),

     l) rozšírenie okruhu osôb, ktorým zabezpečí stravovanie (§ 152 ods. 8 písm. c) ZP),

     m) opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a

         zvyšovanie (§ 153 ZP),

     n) opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou pracovnou
         schopnosťou (§ 159 ods. 4 ZP),

     o) požadovanú náhradu škody a obsah dohody na jej náhradu od zamestnanca (§ 191 ods. 4 ZP),

     p) rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej náhrady pri pracovnom

         úraze alebo chorobe z povolania (§ 198 ods. 2 ZP),

     r) stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä, ak je

         ohrozená zamestnanosť (§ 237 ods. 2 písm. a) ZP),

     s) zásadné otázky podnikovej sociálnej politiky, opatrenia na zlepšenie hygieny pri práci

         a pracovného prostredia (§ 237 ods.2 písm. b) ZP),

     t) rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných
         podmienkach (§ 237 ods. 2 písm. c) ZP ),

     u) organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti zamestnávateľa
         alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy zamestnávateľa (§ 237
         ods. 2 písm. d) ZP),

     v) opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia
         zamestnancov (§ 237 ods. 2 písm. e) ZP);
     z) zabezpečenie mimoriadnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci(§ 30e ods.6 zákona
         č.355/2007)

     Pre účely tejto KZ sa prerokovaním rozumie výmena názorov a dialóg medzi  zamestnávateľom a odborovou organizáciou, ktoré sa týkajú vykonania určitého právneho úkonu alebo prijatia opatrenia, ktoré je zamestnávateľ povinný prerokovať alebo vopred prerokovať s odborovou organizáciou. Prerokovanie sa uskutoční zrozumiteľným spôsobom vo vhodnom čase a s cieľom dospieť k dohode. Zamestnávateľ v rámci svojich možností prihliadne na stanovisko odborovej organizácie.

      

     D) umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti

     a) v oblasti dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým účelom jej poskytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady (§ 237 ods.2 a § 239 ZP).

     b) kontrolnú činnosť v oblasti BOZP prostredníctvom zväzového inšpektora BOZP OZ PŠaV.

      

      

     Článok 17

      

     Záväzky odborovej organizácie

      

     1.    Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov.

      

     2.    Odborová organizácia sa zaväzuje zorganizovať  minimálne jedno spoločné rokovanie ročne so zamestnávateľom za účelom hodnotenia plnenia záväzkov z KZ.

      

     3.    Členovia výboru odborovej organizácie sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone funkcie a ktoré nie sú všeobecného charakteru. Zároveň sa v plnej miere zaväzujú dodržiavať  ustanovenia zamestnávateľa  a interné smernice k poskytovaniu informácií.

      

     4.    Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o každej zmene v odborovom orgáne ZO pôsobiacom u zamestnávateľa.

      

     Piata časť

     Vzájomné záväzky v oblasti starostlivosti o zamestnancov

      

     Článok 18

      

     Ochrana práce

      

     1. Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami  § 147 ZP a §§ 6 až 10 zákona  NR SR  č. 140/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona. č.309/2007 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z.z, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o BOZP)  sa zaväzuje sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

      

      

     Článok 19

      

     Zdravotnícka starostlivosť

      

          Zamestnávateľ sa zaväzuje:

      

     a)      pravidelne vysielať zamestnancov na preventívne lekárske prehliadky s ohľadom na výkon práce na svoje náklady (§ 30e ods. 16 zákona č. 355/2007),

     b)      vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek udržiavať v zmysle platných noriem,

     c)      zabezpečiť pedagogickým a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožniť im absolvovať tréning, zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov v zmysle § 55 POZ

      

      

     Článok 20

      

     Rekreačná starostlivosť a starostlivosť o deti zamestnancov

      

     1. Základná organizácia zabezpečí v rámci využívania vlastných i prenajatých rekreačných zariadení organizovanie doplnkovej rekreácie v čase hlavných i vedľajších prázdnin.

      

     2. Zamestnávateľ umožní svojim zamestnancom čerpať v priebehu školského roka 1 relaxačný deň   v čase vedľajších prázdnin po dohode so zamestnávateľom.

      

     3.  Zamestnávateľ poskytne matkám a osamelým zamestnancom s deťmi do 10 rokov okrem dovolenky neplatené voľno na ich žiadosť  na ďalšiu starostlivosť o deti, v čase školských prázdnin, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody v dĺžke 5 dní.  Poskytovanie tohto voľna sa nesmie viazať na čerpanie dovolenky.

      

      

     Článok 21

      

     Stravovanie

      

     1.    Zamestnávateľ sa zaväzuje, v zmysle § 152 ZP, zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ak títo na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.

      

     2.    Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie najmä podaním jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení. Za pracovnú zmenu sa  pre tento účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny.

      

     3.    Zamestnávateľ prispieva  na stravovanie v sume vo výške 55 % ceny  jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      

     4.   Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, v sume 0.62 eur na jedno hlavné jedlo. 5.  V období, keď zamestnávateľ nemôže zabezpečiť zamestnancom stravovanie priamo na pracovisku vo svojom zariadení, zabezpečí zamestnávateľ stravovanie zamestnancov, ktorí odpracovali aspoň štyri hodiny prostredníctvom stravovacích poukážok, ktorých hodnota je najmenej 55 % stravného, poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

     5. Zamestnávateľ poskytne stravovanie počas prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci a to aj prostredníctvom odnášky stravy zamestnancovi ním (zamestnancom) poverenou osobou v prenosných nádobách zamestnanca.

     6. V prípade, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť stravovacie zariadenie zamestnávateľa, poskytne mu tento finančný príspevok v sume uvedenej v ods. 3 a 4.

      

     Článok 22

      

     Starostlivosť o kvalifikáciu a vzdelávanie zamestnancov

      

     1.    Zamestnávateľ zabezpečuje systém upevňovania právneho vedomia všetkých zamestnancov. Obdobne to zabezpečuje pre svojich členov odborová organizácia.

      

     2.    Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov podľa §§ 153 - 155 ZP, dodržiavať § 3 ods. 3 a 5 OVZ a dbať na to, aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.

     3.    Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so zamestnávateľom, poskytne zamestnávateľ pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie v zmysle §155 ZP.

      

     4.    Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi  pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu

     a)      päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní

     b)      ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.

     c)      ďalších päť pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní alebo na funkčnom inovačnom vzdelávaní, ak ide o vedúceho zamestnanca

      

     5. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom pracovné voľno s náhradou platu v čase ich účasti na
          školení, resp. vzdelávaní, organizovanom orgánom OZ PŠaV k pracovnoprávnej problematike
          alebo problematike BOZP.  

     Článok 23

      

     Ostatné nároky a práva zamestnancov vyplývajúce z tejto KZ

      

     1.        V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania sa u zamestnávateľa ustanovuje pracovný čas zamestnanca na 37 a ½ hodiny týždenne. U zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, je pracovný čas 36 a ¼ hodiny týždenne.

      

     2.        V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania sa  predlžuje výmera dovolenky za kalendárny rok nad rozsah ustanovený v § 103  ZP u pedagogických a odborných zamestnancov o jeden týždeň a u ostatných zamestnancov o dva týždne nad rozsah stanovený ZP.

      

      

      

     3.      Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončil pracovný pomer dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce odstupné, ktoré stanovuje ZP.

      

     4.       Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je  viac ako 70%,  zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi  odchodné v sume dvoch funkčných platov zamestnanca.

      

     5.      V prípade že zamestnanec neodpracuje časť pracovnej zmeny z dôvodu, že v tomto čase preukázateľne poskytoval prvú pomoc, zamestnávateľ mu na tento čas poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy.

      

     6.        Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy 

     a)      pri povinných lekárskych prehliadkach,

     b)      pri opatreniach proti prenosným chorobám,

     c)      pri darovaní krvi, aferézy a ďalších biologických materiálov, ako aj na čas potrebný na cestu k odberu a späť a na zotavenie po odbere,

     d)      na činnosť člena horskej služby alebo inej organizovanej záchrannej skupiny počas osobnej

     účasti na záchrannej akcii,

     e)      na činnosť sprostredkovateľa alebo rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní,

     f)       na činnosť svedka, tlmočníka, znalca, iných osôb predvolaných na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne alebo orgáne územnej samosprávy.

     7.      Vážnymi prekážkami na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 ZP sú najmä technické, prevádzkové, organizačné dôvody a  nepredvídané udalosti u zamestnávateľa. Za vážnu prekážku na strane zamestnávateľa považujú zmluvné strany aj živelné pohromy a nepriaznivé poveternostné vplyvy. Počas uvedených prekážok sa zamestnancovi poskytuje voľno s náhradou mzdy vo výške 100% jeho funkčného platu.

     8.        Zamestnávateľ umožní zamestnancovi čerpať neplatené voľno v odôvodnených prípadoch, po individuálnom posúdení a dohode s odborovou organizáciou.

      

     9.        Pri príležitosti Rezortného dňa poskytne zamestnávateľ všetkým zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré zamestnancom umožní čerpať v čase vedľajších prázdnin.

      

     10.    Členovia OZ PŠaV majú nárok na bezplatnú právnu a poradenskú službu a na zastupovanie právnikmi OZ PŠaV vo veciach súvisiacich s ich pracovným pomerom.

      

     Šiesta časť

     Sociálny fond

      

     Článok 24

      

     Tvorba sociálneho fondu

      

     Tvorba sociálneho fondu sa riadi Zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších úprav a predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že tvorba sociálneho fondu na rok 2019 je 1,5% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za rok 2019.

      

      

     Článok 25

      

     Použitie fondu

      

     1.    Pre použitie sociálneho fondu sú v pôsobnosti zamestnávateľa záväzné ustanovenia zákona NR SR č.152/94 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595 /2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

      

     2.    Pre čerpanie sociálneho fondu v podmienkach zamestnávateľa sú záväzné kritériá, dohodnuté medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto KZ.

      

     3.    V mimoriadne závažných dôvodoch (napr. živelná pohroma, požiar, výbuch plynu) poskytne zamestnávateľ zamestnancovi sociálnu nenávratnú výpomoc do výšky 300 € zo sociálneho fondu. Výšku príspevku dohodne odborová organizácia so zamestnávateľom.

     Prílohy:

     -          potvrdenie poisťovne, resp. povereného znalca o výške škody,

     -          potvrdenie poisťovne o výške úhrady škody

     -          fotokópia listu vlastníctva nehnuteľnosti,

     -          potvrdenie príslušnej miestnej samosprávy o vzniku udalosti.

      

     4. Pri úmrtí manžela (-ky), alebo nezaopatreného dieťaťa, ak žijú v spoločnej domácnosti,     poskytne zamestnávateľ zamestnancovi sociálnu nenávratnú výpomoc vo výške 166,- € zo sociálneho fondu.

     Prílohy: úmrtný list

      

      

     Siedma časť

      

     Článok 26

      

     Záverečné ustanovenia

      

      

     1.    Táto KZ je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane po jednom  podpísanom rovnopise.

      

     2.    Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto KZ prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na znak toho podpisujú.

      

     3.    Táto KZ je záväzná i pre prípadných nástupcov zmluvných strán.

      

     4.    Zmluvné strany sa zaväzujú vstúpiť do rokovania o uzavretí dodatku ku KZ do 15 dní od doručenia jeho návrhu a pri novej KZ na ďalšie obdobie začať o nej rokovať  najmenej tri mesiace pred uplynutím  platnosti  KZ, ak o to jedna zo zmluvných strán požiada.

      

     5.    Táto KZ bude uložená u štatutárneho zástupcu zamestnávateľa a u predsedu odborovej organizácie.

      

      

      

     Súhlas s obsahom tejto kolektívnej zmluvy potvrdzujú obidve zmluvné strany podpisom svojich zástupcov.

     V Huncovciach  dňa 21.1.2019

     Lýdia Bašistová - predsedníčka odborovej organizácie

     Lucia Troppová - riaditeľka Základnej školy, Školská 212/19, Huncovce      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje