• September

   • Dotknite sa skutočného sveta techniky. A ani prírodovedné predmety nemusia byť nudné.

          Záujem o školenia udržuje našich učiteľov v aktívnej kondícii pri rozvíjaní  metodických techník  učenia. 10.09.2019   školenie   v Poprade pre učiteľov prinieslo  obohatenie o vedomosti v predmete Technika, Pracovné vyučovanie a  v prírodovedných predmetoch. Mali sme  možnosť naučiť žiakov  ako   rozšíriť  manuálne zručnosti v  kombinácii s rozvojom tvorivosti žiakov vo vyučovaní vzdelávacej oblastí Človek a svet práce. Hneď prvý týždeň vedomosti nadobudnuté na školení a bádateľsky poňatú výučbu  so žiakmi 9. a   6. ročníka som zúročila   pri rozvíjaní fantázie  a obrazotvornosť detí  a to skladaním  produktu  z rôznorodého materiálu. ( Viď fotoalbum.)

         Prednáška nám ukázala, že ani prírodovedné predmety nemusia byť nuda, keď žiakom implementujeme bádateľské aktivity. Ukážkami konkrétnych úloh a metodickými komentármi sme načerpali inšpirácie pre našich žiakov. Do vesmíru cez počítač.  Nóvum bol program Stellarium , ktorý by v budúcnosti mohol záujemcov o  astronómiu a hviezdnu oblohu posunúť dopredu žiakov Fyziky a Geografie. ( Viď fotoalbum)

                                                                                                                                   Ing. Oľga Kontrošová

     

    Európsky týždeň mobility. ETM

           ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Úlohou našich učiteľov bolo prednáškou motivovať našich žiakov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú pešia chôdza či cyklistika, beh, verejná hromadná doprava. Upozorniť rodičov,  že týmto spôsobom môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť tak  príjemnejšie miesta pre život a prácu.  Témou ročníka 2019 bola Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom Prejdime sa spolu. Súčasťou prierezových tém v TVVP je aj Dopravná výchova. Tento rok počas ETM sa  zdôrazňovalo  žiakom  na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie. Výtvarné práce žiakov našej školy  nám priblížili Európsly týždeň mobility. (Viď fotoalbum)

                                                                                                                              Ved. bloku ZŽŠ Ing. Oľga Kontrošová

     

    Biela pastelka – Výťažok

         Piatok  20. september sa  niesol v duchu  Bielej pastelky. Na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom  bol venovaný tento 18. ročník celonárodnej verejnej zbierky.  Cieľom tejto zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky  je použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim či slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

    Pracovníci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zbierkové pokladničky v minulých dňoch otvorili a výnos zbierky spočítali. Do dnešného dňa bolo vyzbieraných 184 018 eur (stále ešte môžete prispieť SMS-kou).  V našej škole  sa prispelo zbierkou vďaka  darcom  z rady žiakov, učiteľov  a zamestnancov školy.  Dievčatá zo 7.A triedy Vanesa Polhošová, Karin Gažíková  s p. uč. Annou Malichovou  realizovali túto zbierku,  nielen na škole, ale aj v obci Huncovce.

    Samotnú sumu sme hneď nedokázali vyčísliť, keďže pokladničky boli zapečatené, ale  bolo rozdaných 100 bielych pasteliek a informačných letáčikov, z čoho vyplýva, že ide o viac ako 100 konkrétnych ľudí, ktorí sa zapojili do tejto dobročinnej akcie.

         Za úspešný priebeh celej akcie ďakujeme  vedeniu školy, ktoré umožnilo realizáciu tejto aktivity, kolegom, ktorí boli aktívni na hodinách a podporili túto zbierku, a žiakom, ktorí vykonali samotnú zbierku  a  všetkým  zúčastneným  darcom.

                                                      p. uč. Anna Malichová a koordinátorka ZŽŠ

     

    Svetový deň mlieka v našej škole

     

         Ako posledné roky býva zvykom, aj tento rok sme si v škole pripomenuli aký veľký význam má pre zdravý vývoj organizmu mlieko. 25. september je vyhlásený  Svetový deň mlieka  v školách.  Podstata je oslava významu mlieka v školách a je to aj spôsob ako upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy .

        Mlieko pozná azda úplne každý. Je to tekutá strava, ktorá dáva život a je našim hlavným zdrojom prísunu vápnika už od narodenia. A ten je predsa veľmi dôležitý pre stavbu kostí, zubov, ale aj celkového stavu organizmu a zdravia  človeka. Mlieko máme  zakomponované do našej školskej stravy. V školskej jedálni  mlieko či jogurty pravidelne prijímame. Nástenka s aktuálnym mliečnym odkazom nad výdajným okienkom, ktorú pripravili žiaci 6.B triedy, pripomína stravníkom význam mliečnych produktov. Tie by sme nemali bez naších kráv,kôz a oviec. 

    Ďalej práce  2. C triedy ( ilustračný plagát  - p. uč. Mgr. Majerová),  nákupné tašky  4.C trieda ( p. uč. Melcherová),  gitara vyrobená z obalov mlieka 6. A trieda ( p. uč. Mgr. Mudráková), (viď foto). Taktiež  školský automat počas celého dňa ponúka žiakom mliečne výrobky. 

    V týždni od 23. - 27. septembra sa školský klub detí  pod vedením p.u. Mgr.  Eleonóry Lapšanskej zapojil do programu  k Svetovému dňu mlieka v školách. Deti s pani učiteľkou využili  na projekt  rôzne obalové materiály z mliečnych výrobkov, lepili obaly, kreslili kravičky, strihali. Posilňovali si svoje manuálne zručnosti. Pripravili vo vstupnej hale našej školy „mliekarenský kútik“ z výrobkov mlieka. Čím od rána sa žiakom pripomínalo, že mlieko a mliečne výrobky na našej škole sú podporované a napomáhajú zlepšovať ich zdravý životný štýl (viď fotoalbum).

    Ved. ZŽŠ  Ing. Oľga Kontrošová

     

    Svetový deň mlieka v školách


     

         V týždni od 23. – 27. septembra sme sa i my, v školskom klube detí ZŠ v Huncovciach, zapojili do projektu k Svetovému dňu mlieka v školách.

         Na projekt sme využili rôzne obalové materiály z mliečnych výrobkov. Vyrobili sme si kravičku a stodolu z kelímkov od jogurtov a rôznych iných mliečnych výrobkov a zhotovili sme si aj plagát o mliečnych výrobkoch (viď fotoalbum).

    Rozhovorom o danej problematike sme chceli upevniť  sme chceli upevniť vedomosti a upozorniť na dôležitosť pitia mlieka.Arial

         Mlieko a mliečne výrobok predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich  významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať aj deti k tomu, aby mali v obľube mlieko a mliečne výrobky.

    Mgr. Eleonóra Lapšanská

    Vychovávateľka ŠKD            

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
   • riaditel@zshuncovce.sk
   • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
   • Školská 212/19 059 92 Huncovce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje