• Zapojenie V.C do výtvarných súťaží
     • Zapojenie V.C do výtvarných súťaží

     • Čestné uznanie pre naše žiačky

      Zapojenie do výtvarnej súťaže

      Žiačky V.C triedy sa počas prezenčného vyučovania stihli zapojiť do dvoch výtvarných súťaží a to tvorbou anjelov zo snehových vločiek. Prvá súťaž sa týkala zhotovenia vianočných ozdôb zo snehových vločiek.

       V druhej súťaži „Anjel Vianoc“, ktorú organizovala Tatranská galéria v Poprade  získali žiačky Eva Karolová a Danka Polhošová čestné uznanie za prácu „Snehový anjel“. Je to už ich druhé ocenenie tohto mesiaca za výtvarné práce.Pozri fotoalbum.

      Srdečne im blahoželáme.

      Ing. Eva Demková

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Huncovciach

      oznamuje,

      že vianočné prázdniny sa uskutočnia v termíne

      od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      Žiaci II. stupňa odovzdajú všetky pracovné listy v piatok 18.12.2020.

       

                                    Mgr. Kamila Haddenová, riaditeľka školy

    • V školskom klube detí čas plynie ako voda
     • V školskom klube detí čas plynie ako voda

     •  Tvorivá práca žiakov a vychovávateľky ŠKD 

      Vychovávateľka: p. uč. Renáta Kromková

      V programe školského klubu detí je uplatňovaný integrovaný prístup  plánovanej činnosti.  V našom  školskom klube detí sa okrem záujmových a odpočinkových aktivít pripravujú žiaci  aj na vyučovanie, ktoré prebieha hlavne zábavnou formou -  v súčasnom období  za dodržiavania prísnych  hygienických opatrení.

      Okrem písania domácich úloh máme aj veľa aktivít, ktoré sa vzájomne podporujú a dopĺňajú. V triede máme koberec na relaxačnú činnosť, spoločenské hry, hračky, športové pomôcky a stavebnice.

      Pre výchovno-vzdelávací proces má ŠKD k dispozícii školskú knižnicu, ktorá sa nachádza priamo v budove,  rôzne video a DVD nahrávky a didaktické pomôcky. Spolupráca s triednou učiteľkou a rodičmi je aktívna.

      V oblasti oddychu, keď je vhodné počasie,  fungujú vychádzky na ihrisko, kde uplatňujeme loptové hry, kolobežkujeme sa na školských kolobežkách a bicykloch. Aj v interiéri vieme využiť voľný čas rôznymi pohybovými aktivitami,  napr. nenáročné hry s loptou.

      Kreativitu a fantáziu detí rozvíjame stavebnicami, čím si zlepšujeme aj jemnú motoriku.

      Deti veľmi radi kreslia, lepia, maľujú. Rozvoj tvorivého myslenia žiaci uplatnili pri  výtvarnom prevedení  lístkovej víly, či októbrových pozdravov  pre starých rodičov.

      Bezpečnosť našich žiakov je na prvom mieste a preto sme začlenili prierezovú tému dopravnej výchovy aj do výchovno- vzdelávacích aktivít ŠKD. Oboznámenie sa s dopravnými značkami vedie k bezpečnosti na cestách.  Žiaci výtvarne stvárnili svoje predstavy o dopravných prostriedkoch na cestách a  dopravné značky. Ich práce zdobia nástenku. Pozri fotoalbum.

      Našim žiakom v klube nezabúdame vštepovať tradície a krásu ľudového umenia. Vianoce sú na to priam stvorené. Výroba vlastných vianočných ozdôb a pozdravov, s ktorými sme si vyzdobili triedu nám skrášlila pobyt v ŠKD. Príchod Mikuláša  urobil radosť každému dieťaťu.  Predvianočnú náladu  si umocňujeme aj spievaním vianočných kolied.

      A čo na to žiaci? „Radi chodíme do klubu. Pani učiteľka nás chváli, že sa snažíme a sme dobrí".

              

      Ved. ŠKD

    • ŠKD pomáha ku krajším Vianociam
     • ŠKD pomáha ku krajším Vianociam

     • Vianoce pre deti sociálne slabších

      Terénna sociálna práca sa stala pre mnohých ľudí nevyhnutnou pomocou, ktorou rezort práce pomáha pri náročných životných situáciách ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít. Pracovníčky Terénnej sociálnej práce v Huncovciach nezištne pomáhajú a motivujú rodiny k tomu, aby sa udržali na „normálnej hladine fungovania“.

      Aj naša škola prispela svojou troškou ku krajším Vianociam deťom z najchudobnejších rodín v našej obci. Školský klub detí ŠKD a žiaci z 3.C triedy pod vedením pani učiteľky Renáty Kromkovej    pomáhali obetavým terénnym sociálnym  pracovníčkam baliť vianočné balíčky pre rodiny.

      Pozri fotoalbum.

    • Práva dieťaťa
     • Práva dieťaťa

     • Aktivita pre žiakov 1. stupňa ZŠ

      Čo chcem a čo potrebujem

       

      Na  aktivite "Čo chcem a čo potrebujem" učitelia 1. stupňa učili deti rozlišovať medzi želaním a potrebami. Teda rozlišovať medzi tým čo chcú a tým, čo potrebujú a načo majú právo. Pomáhali im uvedomiť si, že základné potreby sú ich práva. No nie všetko čo si želajú, majú na to aj právo.

      Na dosiahnutie tohto cieľa použili učenie hrou, skupinové vyučovanie, rozpravu  a zážitkové učenie. Deti v dvojiciach rozdeľovali kartičky želaní a potrieb, čím sa nenútenou formou učili zaraďovať želania medzi práva a povinnosti.

      Zoznam "Čo chcem a čo potrebujem“ prediskutovali s pani učiteľkou a svoje rozhodnutia výtvarne stvárnili.

      Staršie deti svoje názory o právach, povinnostiach a želaniach mohli porovnať s kartičkami vytvorenými pomocou skrátenej verzie Dohovoru o právach dieťaťa.

      Aktivity boli sprevádzané diskusiou, debatou a výstupné výtvarné prevedenie zviditeľnilo akciu na nástenke. Pozri fotoalbum.

      Mgr. Jana Sperková, ved. bloku Práva dieťaťa 1. stupeň

       

       

    • Modelovanie z keramickej hliny
     • Modelovanie z keramickej hliny

     • Vzdelávacie aktivity našich učiteľov pokračujú         v Hôrke pri Poprade.

      1.modul „modelovanie z keramickej hliny“

       

      Vzdelávacie aktivity učiteľov pokračovali v  dielni  keramikára a zakladateľa občianskeho združenia Annogallery Petra Smika,  ktorý realizuje workshopy keramiky priamo v svojom ateliéri Hôrka pri Poprade. Učitelia rozdelení do dvoch skupín postupne navštívili túto unikátnu dielňu výtvarného umelca.

       

      Vizuálny a citový zážitok, ktorý zanechal dojem, nás pozitívne naladil. Srdečné privítanie a pohostenie pookrialo naše duše. Tvorba pána Smika vychádza z umeleckého spracovania rôznorodého materiálu ako keramika, porcelán a sklo.

      S jeho tvorbou sme sa mali možnosť oboznámiť  v galérii – pozri fotoalbum. Okrem keramických prác sme sa stretli aj s ukážkou jeho sklenených artefaktov, pri ktorých využíva fusing (tavenie skla).

       

      Prvý modul vzdelávanie začal v dielni. Osvojili sme si nové pojmy ako šliker, engoby, patina, glazúra. Hlinu sme  miesili, šúľali, spájali, robili guľôčky a  vyrábali rôzne dekoratívne a úžitkové predmety. A tak vznikali vázy, misky, stromček, anjeli, ktoré dokončíme v druhom module kurzu.

      SRDCE DOKORÁN – svet sa dá vnímať aj cez hlinu, rukami a srdcom.

      Ved. bloku  ZŽŠ

      .

    • Tvoríme z hliny pre radosť 5.C
     • Tvoríme z hliny pre radosť 5.C

     • Učitelia svoje získané skúsenosti na kurzoch podali žiakom. Už  10.12.2020 v  novej budove školy žiačky 5. C triedy pod vedením Ing. Evy Demkovej  realizovali praktické aktivity s hlinou. Pani učiteľka ich učí, že svet sa dá vnímať aj cez hlinu, rukami a srdcom.

      Práca žiačok nadväzovala  na predchádzajúcu činnosť, pri ktorej sa už oboznámili  s akou hlinou pracujú, čo všetko sa z hliny vyrábalo a vyrába.

      Na úvod si pozreli video, kde  keramikár pán Peter Smik  uviedol praktickú ukážku glazovania. Žiačky sa teoreticky zoznámili s nanášaním glazúr štetcom, tupovaním, dekorovaním a povrchovou úpravou rôznofarebnými glazúrami. Potom začali pracovať. Pri tejto práci si žiaci cibrili jemnú motoriku, cit pre detail, estetické cítenie a vnímanie priestoru. Učia sa trpezlivosti a ohľaduplnosti.

      Pozri fotoalbum.

    • Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Zázračné divadlo"                v Piešťanoch
     • Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Zázračné divadlo" v Piešťanoch

     • Knižnica Piešťany

      Dňa 9. 12. 2020 sme sa zúčastnili prevzatia ocenenia výtvarných prác našich žiakov z medzinárodnej súťaže „ Zázračné divadlo alebo keď sa dvihne opona“, ktorá bola vyhlásená z príležitosti 100. výročia profesionálneho divadla na Slovensku v Mestskej knižnici Piešťany.

      V nádherných priestoroch knižnice nás privítala pani riaditeľka Ing. Margita Galová, ktorá nás oboznámila s programom akcie.

      Na úvod nám predstavili novú knihu vydavateľstva BUVIK „ Mačky letia do Kanady“ od Jaroslavy Blaškovej a ilustrátorky Martiny Matlovičovej, ktorá uvedenú knihu i pokrstila prostredníctvom lietadielka. Ďalej nasledovalo bábkové predstavenie k uvedenému titulu sprevádzané krásnymi ilustráciami knihy.

      Po predstavení sme si prevzali ocenenia a to za 2. miesto v kategórii ZŠ, ktoré získali žiačky 5.C triedy pod vedením Ing. Evy Demkovej  za kolektívnu prácu „Ako psíček a mačička piekli tortu“ a cenu vydavateľstva BUVIK pre žiačky 0.A triedy za výtvarnú prácu s rovnakou témou pod vedením Mgr. Stanislavy Žembovej.

      Odovzdávania cien sa zúčastnil aj primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, Mgr., PhD, ktorý podporuje projekty knižnice a poďakoval sa všetkým odmeneným žiakom, ktorí prišli v sprievode pedagógov aj rodičov.

      Na záver nasledovala vernisáž ocenených prác a autogramiáda pozvaných hostí (pozri fotoalbum).

      Domov sme sa vracali plní dojmov a s veľkou taškou darčekov pre našich žiakov.

       

      Ing. Eva Demková

       

       

    • Školská rozhlasová relácia: Kto bol svätý Mikuláš Mýrsky?
     • Školská rozhlasová relácia: Kto bol svätý Mikuláš Mýrsky?

     • Pripravila: p. uč. Mgr. Monika Harnišová

      Blok: Zdravý životný štýl

       

      Milí žiaci, milí kolegovia!

      Dnes k nám do školy príde veľmi vzácny hosť. Vzácny preto, lebo má dobré a štedré srdce. Nie je chudobný, naopak má všetkého dosť. To čo má, si nenecháva pre seba. On nikdy nepovedal: „To je moje, to ti nedám“. Rád sa podelil a mal z toho veľkú radosť. A tak je tomu aj dnes.

      Naši prváci už určite uhádli, kto k nám dnes príde. Áno! Dnes v našej škole privítame svätého Mikuláša!

      Kto bol svätý Mikuláš? Žil on niekedy? Alebo je vymyslený z rozprávky?

      Svätý Mikuláš nebol zo severného pólu, ani z Antarktídy. Nechodil na sobovi, ani nemal so sebou víly, či škriatkov. Bol to obyčajný chlapec, ktorý sa narodil veľmi  dávno v roku 270 v mestečku Patara v Turecku bohatým rodičom.

      Doma dostal dobrú výchovu. Rád sa modlil a zachovával pôst. Hovorí sa, že v stredu a piatok jedol iba raz, aj to až večer. Rodičia zomreli, keď bol ešte mladým mužom. Po sebe však zanechali taký majetok, že Mikuláš sa nemusel báť o svoje živobytie. On sa však rozhodol všetko venovať chudobným. A tu sa spomína azda najznámejšia príhoda z jeho života.

      Istý človek mal tri dcéry, ktoré už boli na vydaj, ale otec nemal pre ne dosť peňazí, aby ich mohol vydať. Mikuláš sa o tom dozvedel a v skrytosti tak, aby o tom nik nevedel, položil cez noc mešce s peniazmi na okno. Ráno sa ten človek zobudil a v dome zavládla veľká radosť z peňazí, ktoré našiel.

       Pravdepodobne tu sa začína tradícia obdarovávania na sv. Mikuláša.

      Svätý Mikuláš sa stal biskupom a počas svojho života urobil veľa zázrakov.
      V Mikulášovom živote sa viackrát opakuje číslo tri - z búrky zachránil 3 námorníkov, k životu vzkriesil 3 zabitých mladíkov, pred smrťou zachránil 3 neprávom odsúdených.

      Ako môžeme spoznať Svätého Mikuláša biskupa?

      Biskup má v ruke biskupskú palicu, lebo je pastierom, ktorý chráni stádo. Na hlave má biskupskú čiapku a oblečený má biskupský odev.

      Milí žiaci! Od svätého Mikuláša sa môžeme naučiť tri veci:

      po prvé: vedieť dávať, ak  to niekto potrebuje,

      po druhé: byť poslušný Bohu, 

      po tretie: mať rád ľudí.

      Ak dnes svätý Mikuláš naozaj príde aj do našej školy a opýta sa, či viete niečo o jeho živote, tak sa prihláste a povedzte niečo z toho, čo ste teraz počuli. Iste sa poteší.

      A nezabudnite Svätému Mikulášovi pekne zaspievať, alebo sa pomodliť, ak bude chcieť.

      Ďakujem za pozornosť!

       

      Svätý Mikuláš v škole a  rozdávanie  balíčkov(04.12.) - pozri fotoalbum.

      Ved. bloku ZŽŠ

       

       

    • Vzdelávacie aktivity našich učiteľov
     • Vzdelávacie aktivity našich učiteľov

     • Ručné tkanie kobercov na krosnách

      Aj toto hodnotné staré remeslo – tkáčstvo – sme na našej škole oživili. Prvým krokom k začatiu tejto aktivity bolo zakúpenie troch krosien a zabezpečenie kurzu tkania.

      Kurz prebiehal 27.11.2020 v tunajšej škole za  účasti učiteľov, ktorí boli  rozdelení do dvoch skupín za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.  

      Do tajov krosien a tkania nás uvádzal výrobca krosien pán Vladimír Tauber  z  Ružomberka. Po úvodnom oboznámení sa s krosnami nás učil  snovanie a navíjanie, základné tkáčske väzby, vzorovanie tkanín preberaním a ukončenie tkania (pozri fotoalbum).

      Učitelia svoje nadobudnuté skúsenosti podajú  svojim žiakom na pracovnom a technickom vyučovaní, a  tak zvýšia  ich záujem o tkáčske remeslo.

      Ved. ZŽŠ

       

    • Vzdelávacie aktivity našich učiteľov a žiakov
     • Vzdelávacie aktivity našich učiteľov a žiakov

     • SRDCE DOKORÁN  - PRÁCA S HLINOU

      Ide o keramické workshopy pod názvom „Srdce dokorán“(interaktívne workshopy“), ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie rómskych detí a mládeže a ich pedagógov.

      Naši učitelia sa prvého workshopu zúčastnili 25.novembra 2020. Obsahom aktivity boli základy zhotovenia  keramického výrobku modelovaním z voľnej ruky a glazovaním vrátane dvoch keramických výpalov.

      Kurz pozostáva z dvoch modulov. Pre zaujímavosť uvádzame obsiahlu náplň plánu aktivít  obidvoch modulov.

      1.modul „Modelovanie z keramickej hliny“ pozostáva:

      - z teoretického úvodu práca s hlinou

      - z názornej ukážky modelovania z plátov hliny

      - z praktickej časti – práca s hlinou podľa tematického výberu a záujmu

      - zdobenie reliéfom, vtláčaním a vrypom, retuš keramických výrobkov

      - sušenie a výpal vyrobených výrobkov (prvý výpal na „prežah“)

      2. modul „Glazovanie keramických výrobkov“ pozostáva:

        - z teoretického úvodu práca s glazúrami

        - praktická ukážka glazovania

        - nanášanie glazúr štetcom, tupovanie, dekorovanie a povrchová úprava

          rôznofarebnými glazúrami

        - sušenie a výpal vyrobených výrobkov (druhý výpal glazovanej keramiky)

      Prvý a druhý výpal vyrobených výrobkov budú môcť žiaci realizovať v keramickej vypaľovacej peci, ktorá sa nachádza v dielni - v novej budove školy.

      Kurzy zvyšujú pripravenosť učiteľov,ktorí svoje nadobudnuté skúsenosti podajú žiakom. Tí môžu v budúcnosti túto praktickú skúsenosť využívať ako svoje povolanie (pozri fotoalbum ).

       

    • Každá súťaž je pre nás výzvou
     • Každá súťaž je pre nás výzvou

     • Čitateľský klub SLOVART (ČKS) vyzval čitateľov súťažiť

      Čitateľský klub SLOVART (ČKS) u detí a mládeže  podporuje  a rozvíja čítanie s porozumením, buduje v nich pozitívny vzťah k literatúre.

      Tieto Vianoce ČKS vyzval čitateľov súťažiť o najkrajšiu vyrobenú vianočnú ozdobu z vianočných vločiek, ktoré budú zdobiť vianočný stromček vo vydavateľstve. Víťazi budú odmenení super knihami.

      Šikovné deti 0.A tried pod vedením pani uč. Mgr. Stanislavy Žembovej  sa chytili iniciatívy a vyrobili  vianočných medvedíkov zo snehových vločiek a  zapojili sa do súťaže.

      Držíme palce, aby v súťaži obstáli, čím obohatili  seba aj našu školu o dobrodružný zážitok tvoriť nielen pre seba, ale aj pre radosť iných.

    • Ďalšie ocenenia v medzinárodnej výtvarnej súťaži „Zázračné divadlo“
     • Ďalšie ocenenia v medzinárodnej výtvarnej súťaži „Zázračné divadlo“

     • Získanie ceny  vydavateľstva BUVIK

       

      Pani učiteľky Mgr. Stanislava Žembová a Marcela Kisková obdržali oznámenie, že ich žiačky Barborka Mišalková a Sofia Polhošová získali v medzinárodnej výtvarnej sútaži “Zázračné divadlo” cenu vydavateľstva BUVIK.

       

      Následné poďakovanie  od riaditeľky  Mestskej knižnice mesta Piešťany Ing. Margity Galovej za účasť v medzinárodnej výtvarnej súťaži si môžete prečítať priamo v liste tu:

      Cena_vydavatelstva_BUVIK-_oznamenie.doc

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
    • riaditel@zshuncovce.sk
    • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
    • Školská 212/19 059 92 Huncovce
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje