• Pokyny k otvoreniu školského roka 2020 / 2021 a k nástupu žiakov na vyučovanie
     • Pokyny k otvoreniu školského roka 2020 / 2021 a k nástupu žiakov na vyučovanie

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Huncovciach oznamuje rodičom a žiakom, že od 2.9.2020 sa začína povinné vyučovanie žiakov od nultého až po deviaty ročník.

      Zákonný zástupca je povinný pri prvom nástupe žiaka do základnej školy  alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Tlačivá vyhlásenia majú k dispozícii pani asistentky v osade, aj triedni učitelia.

      Dieťa, ktoré príde 02.09. 2020 do školy bez podpísaného vyhlásenia o jeho zdravotnom stave, nebude vpustené do budovy školy. Následne budú rodičia kontaktovaní a prídu si pre dieťa.

      Povinnosti zákonného zástupcu podľa pokynov ministra školstva:

      Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, celková hygiena).

      · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky.

       · Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy.

      · Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

       · V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID_19 alebo je ochorenie potvrdené, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak mu bola nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Ďalšie informácie:  

      • Príchod žiakov do budovy školy je od 7:30 hod do 8:00 hod.
      • Žiaci nečakajú pred školou, ale hneď vchádzajú do budovy.
      • Každý žiak musí mať prezuvky.
      • Vyučovanie  dňa 02. 09.2020 trvá do 10:00 hod,

                           - od 03.09.2020 do 14.09. 2020 bude vyučovanie v rozsahu 4

                             vyučovacích  hodín,

                           - od 16.09.2020 bude vyučovanie  prebiehať podľa rozvrhu

                             žiakov.

      • Každý žiak musí mať rúško a hygienické vreckovky.
      • Triedny učiteľ žiakovi po príchode do triedy zmeria teplotu, vydezinfikuje ruky a  dá náhradné rúško.
      • Žiaci,  prihlásení na teplú stravu sa môžu od 03.09.2020 sa na obedy opäť prihlásiť.
      • Suchá strava sa bude poskytovať tak ako doteraz.
      • Podľa záujmu rodičov bude od 16.09.2020 otvorený školský klub.
      • Ďalšie informácie ohľadom rozvrhu žiakov dostanú žiaci pri príchode do školy.

       

      Mgr. Kamila Haddenová, riaditeľka školy

       

       

       

    • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

     • OZNAM

       

      Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 212/19, Huncovce oznamuje zákonným zástupcom  žiakov, že školský rok 2020/2021 bude slávnostne otvorený  2. septembra 2020 (streda) o 8:00 hod.

      Každý žiak si prinesie prezuvky, hygienické vreckovky, rúško a zdravotný dotazník podpísaný rodičmi žiaka.

      Žiaci odchádzajú domov o 10:00 hod.

      ŠKD - od 16.09. 2020

      Školská jedáleň začne vydávať obedy od 03.09.2020

       

       

       

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
    • riaditel@zshuncovce.sk
    • * Riaditeľka ZŠ: Mgr. Kamila Haddenová 0911 740 451 riaditel@zshuncovce.sk kamila.haddenova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň: Mgr. Milena Burdíčková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk milena.burdickova@zshuncovce.sk * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: Mgr. Mária Mačáková 052-4562122, 0911 064 052 zastupca@zshuncovce.sk maria.macakova@zshuncovce.sk * Školská jedáleň 052-4369160 * Kancelária ekonómky a PaM 052-4683151
    • Školská 212/19 059 92 Huncovce
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje